Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№97
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу: "Основні джерела виникнення конфліктів в управлінні", дякую. Вверх

Долинська, Л.В. Психологія конфлікту : навч. посіб. / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш - Київ : Каравела, 2013.

Ємельяненко, Л.М. Конфліктологія: навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, Л.В. Торгова. - Київ : КНЕУ, 2005.

Москалець, В.П. Психологія особистості / В.П. Москалець. - Київ : "Центр учбової літератури", 2013.

Орбан - Лембрик, П.Е. Психологія управління : посіб / Л.Е. Орбан-Лембрик. - Київ : Академвидав, 2003.

Цимбалюк, І.М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. - Київ ВД "Професіонал", 2007.

Усик, С. Конфлікти і шляхи їх вирішення / Світлана Усик // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С. 4.

Щоб у серці панувала злагода:[Аналіз конфліктів] // Позакласний час. - 2015. - № 4. - С. 15-16.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№91
Література на тему: "Менеджер персоналу - як основа кадрового потенціалу організації" Вверх

Баєва, О.В. Менеджмент організації / О.В. Баєва. - Київ : ДП "Вид. дім "Персонал", 2009.

Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці / Ю.В. Богоявленська, С.І. Ходаківський. - Київ: Кондор, 2009.

Мельник, А.Ф. Муніципальний менеджмент / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна. - Київ : Знання, 2006.

Осовська, Г.В. Менеджмент організацій / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - Київ : Кондор, 2005.

Осовська, Г.В. Основи менеджменту : практикум : навч. посіб.  / Г.В. Осовська, І.В. Копитов. - Київ : Кондор, 2005.

Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посібн. / Ю.І. Палеха. - Київ : вид-во "Ліра - К", 2010.

Свидрук, І.І. Креативний менеджмент / І.І. Свидрук. - Київ : Центр учбової літератури, 2012.

Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - Київ : Академвидав, 2006.

Федоренко, В.Г. Менеджмент / В.Г.Федоренко, О.Ф. Іткін, В.І. Анін. - Київ : Алерта, 2008.

Шморгун, Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посібн. / Л.Г. Шморгун. - Київ : Знання, 2010.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№56
Доброго дня. Чи є в бібліотеці література на тему : Бюджетна система та системний устрій держави Вверх

Білик, М.Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк. - Київ : КНЕУ, 2007.

Василик, О.Д. Державні фінанси України : підр. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

Гладких, Т.В. Фінансовий облік : навч. посіб. / Т.В. Гладких. - Київ : Центр навчальної літератури, 2007.

Загорський, В.С. Фінанси : навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун. - Київ : Знання, 2006.

Кобменська, О.І. Фінансовий облік : навч. посіб. / О.І. Кобменська. - Київ : Знання, 2007.

Стецій, Л.П. Фінанси : навч. посіб. / Л.П. Стецій, О.І. Копиляк. - Київ : Знання, 2007.

Теорія фінансів : підр. / П.І. Юхименко, В.Л. Федосов, Л.Л. Лазебний. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Фінанси : навч. посіб. / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев. - Київ : Знання, 2006.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№46
Доброго дня! Потрібна література на тему: "Соціальні та економічні аспекти охорони праці" Вверх

Аглєєв, Є.Я. Основи охорони праці : навч. – мет. посіб. для самостійної роботи по вивченню дисципліни / Є.Я. Агєєв. – Львів : «Новий Світ - 2000», 2013.

Гандзюк, М.П. Основи охорони праці : підр. - 4-те вид / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2008.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці: підр. / В.Ц. Жидецький. – Львів : Афіша, 2002.

Кравченко, В.В. Конституційне право України : навч. посіб. / В.В. Кравченко. – Київ : Атіка, 2002.

Основи охорони праці : навч. посіб. / Р.М. Івах, Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, М.М. Козяр. – Київ : Кондор, 2010.

Піддубний, В.В. Питання професійної гігієни в системі охорони праці / В.В. Піддубний , О.І. Стовбун. – Київ : Логос, 2004.

Протоєрейський,  О.С. Основи охорони праці :  навч. посіб. / О.С. Протоєрейський, О.І. Запорожець. – Київ : НАУ, 2002.

Рубан, О. Компенсація моральної шкоди працівнику, заподіяної йому при виконанні  ним своїх обов’язків / О. Рубан // Право України. – 2015. - № 6. – С. 223-233.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№34
Доброго дня! Чи є в бібліотеці література на тему "Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування". Дякую. Вверх

Базилевич, В.Д. Ринкова економіка : основні поняття і категорії / В.Д. Базилевич, Н.С. Базилевич. - Київ : Знання, 2008.

Бобров, В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : Підручник / В.Я. Бобров - Київ : Вища шк., 2003.

Гальчинський, А.С. Економічна теорія : підручник / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко. - Київ : Вища шк., 2007.

Економічна теорія : політична економія : підручник / за ред. С.І. Юрія. - Київ : Кондор, 2009.

Завіновська, Г.Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г.Т. Завінова. - Київ: КНЕУ, 2003.

Колосок, В.М. Методичний підхід до розрахунку ринкового індексу конкурентоспроможності металургійної продукції інтегрованих підприємств / В.М. Колосок, Я.С. Трусова // Економіка України. - 2015. - №1. - С. 6о-69.

Мазур, О.Є. Основи економіки : теорія і практикум. : навч. посіб. / О.Є. Мазур. - Київ : Лібра, 2008.

Семененко, В.М. Економічна теорія. Політекономія : навч посіб / В.М. Семененко, Д.І. Коваленко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№29
Доброго дня, чи є у бібліотеці література на тему: "Інфляція та її наслідки". Дякую. Вверх

Базилевич, В.Д. Макроекономіка / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. - Київ : Знання, 2006.

Гронтковська, Г.Е. Макроекономіка / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Калініченко, О.В. Макроекономіка. Практикум / О.В. Калініченко, О.Д. Плотник. - Киів : Центр учбової літератури, 2010.

Мочерний, С.В. Економічний енциклопедичний словник : Т. 1. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко. - Лвів : Світ, 2005.

Савченко, А.Г. Макроекономіка / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М.Пітьонко. - Київ : Либідь, 1999.

Павловський, М.А. Макроекономіка перехвідного періоду : Український контекст / М.А. Павловський. - Київ : Техніка, 1999.

Панчишин, С. Макроекономіка / Степан Панчишин. - Київ : Либідь, 2002.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№9
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію з теми "Мова і національна психологія"з покликаннями на літературу. Вверх

Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. - Київ, 2006 - 88с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№8
Добрий день. Підскажіть літературу за темою "Що таке страхування, його головні функції". Дякую. Вверх

Реверчук С.К.  Історія страхування / С.К. Реверчук.  - Київ, 2008.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси