Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№440
Добрий день. Література про "Маркетингова політика". Дякую. Вверх

Добрий день. Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бойко О. В. Формування та реалізація маркетингової політики підприємств сільськогосподарського машинобудування : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О. В. Бойко ; Луц. держ. техн. університет. — Луцьк, 2008. — 279 арк.
Бронська О. Ю. Трансформація маркетингової політики м'ясопереробних підприємств : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. Ю. Бронська ; Луган. нац. аграр. університет. — Луганськ, 2011. — 194 арк.
Герасимяк Н. В. Маркетингова товарна політика автомобілебудівних підприємств на ринку легкових автомобілів України : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Герасимяк ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 241 арк.
Демко М. Я. Тенденції розвитку маркетингової збутової та комунікаційної політики вітчизняних і зарубіжних банків в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] / М. Я. Демко, Н. Т. Гринів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2021. — № 1. — С. 12-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_1_4.
Дергалюк Б. В. Ефективна маркетингова політика підприємства як фактор його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Б. В. Дергалюк, Д. О. Малюта. // Ефективна економіка. — 2022. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_11_15.
Жданова О. С. Формування маркетингової політики промислового підприємства : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. С. Жданова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 234 арк.
Кузьмак О. Маркетингова комунікаційна політика як інструмент забезпечення конкункурентних позицій підприємства в умовах ірраціональної поведінки споживачів [Електронний ресурс] / О. Кузьмак // Економічний форум. — 2022. — № 4. — С. 74-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2022_4_11.
Лабурцева О. Маркетингова цінова політика роздрібних торговельних мереж [Електронний ресурс] / О. Лабурцева // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2021. — № 3. — С. 92-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2021_3_9.
Панченко М. О. Формування маркетингової цінової політики підприємства в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / М. О. Панченко // Маркетинг і цифрові технології. — 2022. — Т. 6, № 3. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mardigt_2022_6_3_8.
Пенькова О. Г. Маркетингова політика розподілу фармацевтичних підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Пенькова. // Ефективна економіка. — 2023. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_5_6.
Серебренніков Б. С. Маркетингова цінова політика на електроенергетичному ринку : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Б. С. Серебренніков ; Київ. нац. екон. університет. — Київ, 2005. — 209 арк.
Ткачук І. А. Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою підприємств : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І. А. Ткачук ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 186 арк.
Цурська Б. Г. Новітні інструменти маркетингової комунікаційної політики [Електронний ресурс] / Б. Г. Цурська, С. В. Бухта // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2020. — № 10(1). — С. 149-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_10(1)__21.
Череп О. Г. Формування системи маркетингової товарної політики [Електронний ресурс] / О. Г. Череп, А. В. Коцеруба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2021. — № 1. — С. 320-323. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_1_57.
Шевченко О. Л. Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України) : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О. Л. Шевченко ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2003. — 225 арк.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№438
Добрий день. Цікавить: просування брендів у соціальних мережах. Дякую. Вверх

 Пропонуємо вам опрацювати таку літературу:
Бондар А. Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території [Електронний ресурс] / А. Бондар // Політичний менеджмент. — 2012. — № 1-2. — С. 82-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_13.
Бучинська Н. Соціальні медіа як елемент у комунікаційному процесі брендів / Н. Бучинська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2017. — № 863. — С. 273-278.
Вежель Р. Ю. І-брендинг як метасистема соціального управління промоцією об’єктів у віртуальному середовищі / Р. Ю. Вежель // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 2. — С. 96-100.
Дяченко К. В. Маркетинг впливу як ефективний інструмент просування бренду у соціальних мережах [Електронний ресурс] / К. В. Дяченко, В. А. Євтушенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2020. — № 11(2). — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_11(2)__6.
Іванюха Т. В. Контентна стратегія просування брендів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Т. В. Іванюха, Я. Д. Новікова // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 133-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_34.
Кітченко О. М. Використання інструментів маркетингових комунікацій з ціллю просування брендів в соціальних мережах [Електронний ресурс] / О. М. Кітченко, Є. Г. Приходько. // Ефективна економіка. — 2020. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_56.
Лебідь Н. М. Контент-план при SMM просуванні персонального бренда в соціальній мережі Instagram [Електронний ресурс] / Н. М. Лебідь // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 2. — С. 81-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_2_16.
Новікова Т. В. Модель просування персонального бренду / Т. В. Новікова, О. М. Христофорова, Н. Л. Морозова, Т. Р. Малафєєв, М. В. Бабенко // Проблеми економіки. — 2022. — № 4. — С. 232-244.
Стратюк В. Р. Комунікаційний потенціал соціальних мереж в контексті побудови персонального бренду HR директора компанії [Електронний ресурс] / В. Р. Стратюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 4(2). — С. 216-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_4(2)__38.
Студінська Г. Я. Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки / Г. Я. Студінська // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — 2017. — Вип. 32/1. — С. 21-27.
Титоренко Ф. С. Аналіз можливостей соціальної мережі як майданчика для продажу товару / Ф. С. Титоренко, Ю. С. Бокарєва // Системи оброб. інформації. — 2017. — Вип. 4. — С. 158-162.
Шталь Т. В. SMM як сучасні технології маркетингу / Т. В. Шталь, Г. Б. Дмитрієв // Бізнес Інформ. — 2019. — № 12. — С. 446-452.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№373
Добрий день! Необхідна література для визначення сутності поняття "Міжнародний аудит". Дякую. Вверх

Абасов В. А. Міжнародний досвід аудиту ефективності бюджетного планування [Електронний ресурс] / В. А. Абасов // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2017. — Т. 22, Вип. 4. — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_4_26 Гевлич Л. Л. Методи аудиту: міжнародне та національне трактування [Електронний ресурс] / Л. Л. Гевлич, І. Г. Гевлич // Modern economics. — 2017. — № 4. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2017_4_6 Головач В. Правовий статус міжнародних стандартів аудиту [Електронний ресурс] / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. — 2013. — № 7. — С. 36-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_7_5 Долбнєва Д. В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / Д. В. Долбнєва // Економіка та держава. — 2018. — № 2. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_2_18 Дорошенко О. О. Зовнішній державний аудит в Україні: значення та напрямки імплементації міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / О. О. Дорошенко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 39-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_2_7 Кононова І. В. Особливості обліку та аудиту основних засобів згідно з міжнародними стандартами [Електронний ресурс] / І. В. Кононова, А. О. Бакум // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2016. — Вип. 6(2). — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(2)__6 Лубенченко О. Е. Документування результатів аудиту інформації, що розкрита у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / О. Е. Лубенченко // Статистика України. — 2020. — № 2-3. — С. 127-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2020_2-3_16 Радіонова Н. Й. Особливості обліку та аудиту основних засобів відповідно вимог міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / Н. Й. Радіонова, Д. В. Губська // Економічний простір. — 2019. — № 146. — С. 113-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_146_11 Семенець А. О. Міжнародний досвід регулювання внутрішнього аудиту [Електронний ресурс] / А. О. Семенець // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. — 2018. — № 4. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2018_4_12 Скрипник С. В. Методика і практика застосування міжнародних стандартів аудиту [Електронний ресурс] / С. В. Скрипник, І. В. Шепель // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 19-20. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2020_19-20_11 Томчук О. В. Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту [Електронний ресурс] / О. В. Томчук, В. Ю. Фабіянська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2018. — № 1. — С. 68-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_1_8 Фесенко В. В. Міжнародний досвід аудиту і контролю трансфертного ціноутворення [Електронний ресурс] / В. В. Фесенко, Ю. І. Мигаль // Проблеми економіки. — 2019. — № 4. — С. 216-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2019_4_29 Чабан Г. В. Визнання міжнародних стандартів аудиторської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Чабан, Л. В. Тірбах // Економічний вісник університету. — 2020. — Вип. 47. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_47_16

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№370
Добрий день. Треба літературу про сучасні турецько-українські відносини. Дякую Вверх

Добрий день, Ірино. Радимо для опрацювання таку літературу:
Білас А.-Р. І. Міжнародно-правові основи становлення українсько-турецьких відносин (історико-правовий аналіз) [Електронний ресурс] / А.-Р. І. Білас // Наше право. — 2014. — № 2. — С. 169-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_2_31.
Бондар Ю. Видавнича комунікація у парадигмі українсько-турецьких відносин [Електронний ресурс] / Ю. Бондар // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 12. — С. 45-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_12_16.
Головченко В. Шляхом «конструктивного партнерства» (сучасні українсько-турецькі відносини: здобутки і перспективи) [Електронний ресурс] / В. Головченко // Україна дипломатична. — 2005. — Вип. 5. — С. 709-724. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2004_5_45.
Запорожченко А. С. Створення українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня й еволюція відносин між країнами [Електронний ресурс] / А. С. Запорожченко // Політикус. — 2020. — Вип. 4. — С. 83-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2020_4_15.
Корсунський С. В. Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра… [Електронний ресурс] / С. В. Корсунський // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2011. — Вип. 17. — С. 24-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2011_17_6.
Крук Н. І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини [Електронний ресурс] / Н. І. Крук // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 103-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_12.
Мхитарян Н. І. Українсько-турецькі відносини (сучасний етап) [Електронний ресурс] / Н. І. Мхитарян // Східний світ. — 2011. — № 1. — С. 74-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_1_15.
Седляр Ю. О. Українсько-турецькі відносини у контексті підтримки безпеки у Чорноморському регіоні (1991–2016 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. О. Седляр // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. — 2017. — № 2. — С. 24-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2017_2_5.
Сергійчук Б. В. Українсько-турецькі відносини в першій чверті XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Б. В. Сергійчук ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. — Київ, 2011. — 19 с.
Шишкіна В. О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / В. О. Шишкіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 20 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№330
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи на тему: Принципи менеджменту в забезпечені місії організації. Це можуть бути різний науковий матеріал, статті, покликання на літературу. Вверх

Васалатій О. Основні принципи і методи менеджменту [Електронний ресурс] / О. Васалатій // Подільський науковий вісник. – 2017. — № 2. – С. 37-40. – Режим доступу: https://pnv.in.ua/images/Magazine/2_2017.pdf#page=37
Грищенко Д. Г. Мотивація персоналу як основний інструмент досягнення цілей організації [Електронний ресурс] / Д. Г. Грищенко, Ю. С. Дворак // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2017. — Т. 23, № 1. — С. 100-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2017_23_1_13
Касич А. О. Імплементація цілей стійкого розвитку в практику управління підприємствами у сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. О. Касич, В. А. Бурківська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. — Вип. 16(1). — С. 135-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16(1)__32
Кир’янова О. В. Інтегративні підходи до оцінювання та розвитку управлінського персоналу в контексті стратегічних цілей організації [Електронний ресурс] / О. В. Кир’янова, Н. А. Дзюба // Соціально-трудові відносини: теорія та практика . — 2017. — № 2. — С. 287-295. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_2_28
Кузнецова І. Технологія стратегічної діагностики ризику невиконання цілей організації [Електронний ресурс] / І. Кузнецова, О. Малютенко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. — 2017. — № 5. — С. 115-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2017_5_12
Ліганенко І. В. Узгодження стратегічних цілей підприємства і моделей управління його організаційним розвитком [Електронний ресурс] / І. В. Ліганенко // Економіка: реалії часу. — 2014. — № 5. — С. 195-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_5_34
Морохова В. О. Маркетинг інновацій як комплексний інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / В. О. Морохова, О. В. Бойко, І. Ф. Лорві // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. — 2021. — Вип. 18. — С. 123-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2021_18_16
Овчаренко Є. І. Організаційні аспекти формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Овчаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2014. — № 2. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_2_16
Ор'єва К. В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації [Електронний ресурс] / К. В. Ор'єва // Економіка та держава. — 2015. — № 8. — С. 79-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_8_19
Польова B. Mеханізм формування цільової організаційної культури в контексті стратегічного управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / B. Польова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. — 2016. — Вип. 35. — С. 266-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2016_35_31
Савенко В. І. Цілі як формуючий фактор виробничої (будівельної) організації [Електронний ресурс] / В. І. Савенко, В. В. Клюєва, І. С. Нестеренко, С. П. Пальчик, С. С. Победа // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. — 2019. — Вип. 39(2). — С. 181-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_39(2)__32
Снітко Е. О. Визначення чинників, що впливають на оцінку ефективності процесу постановки цілей в організації [Електронний ресурс] / Е. О. Снітко, Е. Е. Завгородня. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2011. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2011_1_25
Швець Є. В. Тімбілдінг як інструмент досягнення цілей підприємства [Електронний ресурс] / Є. В. Швець, К. О. Бойко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2017. — № 58 (спец. вип.). — С. 245-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58__137

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№312
Добрий день! Мені необхідна література про економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття управлінських рішень. Дякую. Вверх

Добрий день! Мені необхідна література про економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття управлінських рішень. Дякую. Добрий день, Наталіє! Перегляньте наступні джерела: Вейкрута Л. С. Роль і значення аналізу та аудиту в системі управління підприємств / Л. С. Вейкрута, З. Л. Бандура // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 722. – С. 28-32. Гончаренко Н. Г. Роль комплексного системного аналізу в управлінні підприємством / Н. Г. Гончаренко ; Мукачівський держ. ун-т // Економіка і суспільство. – 2017. - Вип. 12. - С. 683-686. Гончаренко Н. Г. Роль економічної інформації в прийнятті ефективних управлінських рішень / Н. Г. Гончаренко // Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 28. - Т. 2. - С. 145–148 Демиденко С. Л. Оперативний економічний аналіз: сутність, переваги та недоліки / С. Л. Демиденко, Д. О. Димитрова // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 13 (1). – С. 91-94. Економічний аналіз : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / уклад. І. А. Дерун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Харків : Олександр Савчук, 2020. - 119 с. Економічний аналіз: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / А. В. Рибчук [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 219 с. : рис., табл. Ілляшенко К. В. Значення економічного аналізу в інформаційному забезпеченні функціонування сучасного підприємства / К. В. Ілляшенко // Збірник наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 2(4). – С. 105-110. Медвідь Л. Г. Економічний аналіз і контроль як інформаційне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання / Л. Г. Медвідь, Д. О. Харинович-Яворська // Науковий вісник Херсон. держ.о ун-ету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 9-1. Ч.1. – С. 216-220. Основи економічного аналізу : навч.-метод. посіб. для студентів екон. спец., магістрів, аспірантів, викл. / В. М. Микитюк [та ін.] ; [ред. В. М. Микитюк] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2018. - 439 с. : рис., табл. Норд Г. Л. Економічний аналіз у системі управління фінансовою безпекою підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Г. Л. Норд ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка". - Житомир, 2019. - 36 с. : рис., табл. Шестерняк М. М. Сучасний економічний аналіз та його основні види / М. М. Шестерник // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 20 (3). - С. 158–162. Вагнер І. Економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття стратегічних управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. Вагнер // Вісник Львів. нац. аграрного ун-ту. Серія : Економіка АПК. - 2013. - № 20(1). - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1)__9. Гончаренко Н. Г. Прийняття обгрунтованих управлінських рішень на підставі економічного аналізу господарської діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. Г. Гончаренко // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. - 2020. - Вип. 30. - С. 52-54. - Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/12.pdf. Гнидюк М. Роль економічного аналізу в обґрунтування управлінських рішень [Електронний ресурс] / М. Гнидюк // М. Гнидюк. - Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2020/. Лобачева І. Ф. Економічний аналіз як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. Ф. Лобачева, Т. С. Благодарна. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/Economics/7_139394.doc.htm.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№171
Допоможіть з літературою та тему «Екологічний менеджмент».Дякую. Вверх

Добрий день! 

1.Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. ВНЗ / А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2015. – 586 с.

2.Бізнес-планування та аудит екологічних проектів : навч. посіб. / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. С. В. Князя. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 368 с.

 3.Екологічний менеджмент: навч. посіб. / ред.: В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк.– Київ : Центр навч. літ., 2004. – 516 с.

4.Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430 с.

5.Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. вузів / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Універ. кн., 2009. – 586 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№165
Доброго дня мені потрібна література (статі) на тему: «Матеріально-фінансова база розвитку місцевого самоврядування».Дякую. Вверх

Доброго дня.  1.Бодрова Д. В. Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2016. № 4/5. С. 3–9. 2.Залуцький І. Р., Кулаковська О. І. Стан та тенденції становлення комунальної власності на землю в умовах формування матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 6. С. 127–139. 3.Кудельський В. Е. Зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3. С. 125–130. 4.Острович С. Е. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування: сучасний стан і перспективи розвитку // Правова держава. 2010. № 12. С. 80–85. 5.Острович С. Е. Про матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування в Україні // Форум права. 2010. № 1. С. 283–287. 6.Попова К. Теоретичний аналіз поняття «матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування» у аспекті сучасних реформ // Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 4. С. 141–146. 7.Усков І. В. Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-політикових реформ // Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 5. С. 3–7. 8.Фролов О. О. Формування економічної (матеріально-фінансової) основи як форма державної підтримки й гарантування місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 32. С. 61–71.

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№97
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу: "Основні джерела виникнення конфліктів в управлінні", дякую. Вверх

Долинська, Л.В. Психологія конфлікту : навч. посіб. / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш - Київ : Каравела, 2013.

Ємельяненко, Л.М. Конфліктологія: навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, Л.В. Торгова. - Київ : КНЕУ, 2005.

Москалець, В.П. Психологія особистості / В.П. Москалець. - Київ : "Центр учбової літератури", 2013.

Орбан - Лембрик, П.Е. Психологія управління : посіб / Л.Е. Орбан-Лембрик. - Київ : Академвидав, 2003.

Цимбалюк, І.М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. - Київ ВД "Професіонал", 2007.

Усик, С. Конфлікти і шляхи їх вирішення / Світлана Усик // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С. 4.

Щоб у серці панувала злагода:[Аналіз конфліктів] // Позакласний час. - 2015. - № 4. - С. 15-16.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№91
Література на тему: "Менеджер персоналу - як основа кадрового потенціалу організації" Вверх

Баєва, О.В. Менеджмент організації / О.В. Баєва. - Київ : ДП "Вид. дім "Персонал", 2009.

Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці / Ю.В. Богоявленська, С.І. Ходаківський. - Київ: Кондор, 2009.

Мельник, А.Ф. Муніципальний менеджмент / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна. - Київ : Знання, 2006.

Осовська, Г.В. Менеджмент організацій / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - Київ : Кондор, 2005.

Осовська, Г.В. Основи менеджменту : практикум : навч. посіб.  / Г.В. Осовська, І.В. Копитов. - Київ : Кондор, 2005.

Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посібн. / Ю.І. Палеха. - Київ : вид-во "Ліра - К", 2010.

Свидрук, І.І. Креативний менеджмент / І.І. Свидрук. - Київ : Центр учбової літератури, 2012.

Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - Київ : Академвидав, 2006.

Федоренко, В.Г. Менеджмент / В.Г.Федоренко, О.Ф. Іткін, В.І. Анін. - Київ : Алерта, 2008.

Шморгун, Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посібн. / Л.Г. Шморгун. - Київ : Знання, 2010.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси