Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№453
Доброго дня! Дарк-туризм, поняття та . сутність. Дякую Вверх

Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Демченко О. О. COVID-19 як чинник розвитку інноваційних видів туризму в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] : диплом. робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Туризм"/ О. О. Демченко ; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2022. - 80 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55018/1/ФМВ_2022_242_Демченко.pdf.
Заїка Б. Дарк-туризм, або поїздки до місць перемоги. Що це та як допоможе Україні після війни [Електронний ресурс] / Б. Заїка // Ліга. Бізнес : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/article/dark-turizm-rynok-na-30-mlrd-chto-eto-i-kak-ukraina-na-nem-mojet-zarabotat-posle-voyny. - Назва з екрана.
Лущевський А. В Україні запустили відеокурси про дарк-туризм [Електронний ресурс] / А. Лущевський // Dovkola.media : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://dovkola.media/v-ukraini-zapustyly-videokursy-pro-dark-turyzm/. - Назва з екрана.
Машіка Г. Туризм Украъни в умовах выйни: реалыъ та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Г. Машіка // Війна та туризм : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11 листопада 2022 р.) – Київ, 2022. - С. 28-31. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46289/1/Збірник Киі?в 11.11.22 Віи?на-та-туризм-матеріали-міжнародноі?-науково-практичноі?-конференціі?-Киі?в-11-листопада-2022-р-К-ТОВ-Геопринт-2022-319-.pdf.

Розділ: Туризм

Довідка
№401
Добрий день, допоможіть, будь ласка, з питанням по темі "Самоконтроль під час занять фізичною культурою дітей молодшого шкільного віку". Дякую. Вверх

Добрий день! Радимо Вам використати наступні джерела: – Думич О., Бурда М., Стасюк Х. ФОРМИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОКОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ САМОСТІЙНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. – Режим доступу: https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Стаття-Думич-Бурда.docx
– Захожий В., Захожа Н., Мацкевич Н. Самостійні заняття в системі навчання фізичної культури школярів. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Desktop/Fvs_2014_4_11.pdf
– Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку. – Режим доступу: https://nakolesax.com.ua/fizichne-vixovannya-ditej-molodshogo-shkilnogo-viku/

– Вітченко А. М. УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ЗМІЦНЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я. – Режим доступу: https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3946/1/Управління самостійною роботою молодших школярів у процесі зміцнення і формування власного здоров’я.pdf
– Самоконтроль і контроль у процесі фізичного удосконалення. Самостійні заняття. – Режим доступу: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00238525_0.html
– Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами. – Режим доступу: http://myhailiuchka-school.km.sch.in.ua/Files/downloads/Самоконтроль під час самостійних занять фізичними вправами.pdf
– Основи самоконтролю під час занять фізичною культурою. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/osnovi-samokontrolyu-pid-chas-zanyat-fizichnoyu-kulturoyu-178506.html

– Віндюк А. В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. В. Віндюк. – Львів, 2002. –18 с.
– Власюк О. О. Науково-педагогічні основи організації самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О. О. Власюк. – Львів, 2006. – 21 с.
– Кравчук Я. І. Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» / Я. І. Кравчук. – Луцьк, 2010. – 20 с.
– Лисенко Л.Л. До організації і управління самостійними заняттями фізичними вправами учнів загальноосвітньої школи / Л.Л. Лисенко, О.В. Багінська, А.М. Заровна, О.М. Почтар, М.М. Огієнко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 80. – С. 169-172.
– Бортніков О. М. Формування навичок самостійності під час занять фізичною культурою / О. М. Бортніков // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 1. – С. 27-32.
– Штреккер І. Самостійні заняття з фізичної культури. Шлях до формування здорової особистості / І. Штреккер // Здоров’я та фізична культура : газета для вчителів фізкультури та основ здоров'я, методистів, тренерів. – 2018. – № 4. – С. 15-31.

Розділ: Туризм

Довідка
№343
Добрий день. Цікавить література про шенгенський простір, дякую Вверх

Добрий день! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань / О. Лаба // Іст.-прав. часоп. — 2016. — № 1. — С. 46-53.
Мітряєва С. Шенгенський візовий режим між Україною та ЄС: прикордонні території [Електронний ресурс] / С. Мітряєва // Геополітика України: історія і сучасність. — 2014. — Вип. 2. — С. 74-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2014_2_9
Мушак Н. Б. Правові засади формування візової інформаційної системи Європейського Союзу в межах Шенгенського простору [Електронний ресурс] / Н. Б. Мушак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2015. — № 1. — С. 96-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_1_23
Мушак Н. Б. Правові засади функціонування Шенгенського простору : монографія / Н. Б. Мушак; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Одеса : Фенікс, 2017. — 438 c.
Мушак Н. Б. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору [Електронний ресурс] / Н. Б. Мушак // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 2. — С. 279-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_2_65
Мушак Н. Б. Шенгенське acquis у праві Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Н. Б. Мушак; Національна академія наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 36 c.
Мушак Н. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору [Електронний ресурс] / Н. Мушак // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2017. — Sv. 4, Vyd. 6. — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_6_5
Мушак Н. Шенгенські acquis та Україна [Електронний ресурс] / Н. Мушак // Віче. — 2014. — № 22. — С. 3-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_22_3
Пономарьова О. П. Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС [Електронний ресурс] / О. П. Пономарьова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2008. — Вип. 43. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_43_8
Прилуцький С. В. Практичні аспекти дослідження Шенгенського простору [Електронний ресурс] / С. В. Прилуцький // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 3. — С. 327-328. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_3_73
Шпачук В. В. Стратегічне управління державним зовнішнім боргом України : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. В. Шпачук ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2004. — 20 с.

Розділ: Туризм

Довідка
№100
Добрий день! Мені потрібна література по темі: "Основні тенденції розвитку туристсько-краєзнавчої діяльності від початку ХХ ст. до сьогодення" Вверх

Белікова, Н. Пішохідний туризм : авторська програма / Н. Белікова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2016. - № 24. - С. 2-6.

Душечкіна, Н.Ю. Розвиток екотуризму на природоохороних територіях / Н.Ю. Душечкіна // Екологічний вісник. - 2016. - № 3. - С. 8-10.

Кифяк, В.Ф. Організація туризму : Навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011.

Колесник, В. Природні подієві туристичні ресурси / В. Колесник // Краєзнавство. Географіяю Туризм. - 2016. - № 22.- С. 25-28.

Кушнаренко, Н.М. Бібліотечне краєзнавство : Підруч. / Н.М. Кушнаренко. - Київ : Знання, 2007. 

Лужанська, Т.Ю. Сільський туризм : історія, сьогодення та перспективи : Навч. посіб. / Т.Ю. Лужанська, С.С. Махлинець, Л.І. Тебляшкіна. - Київ : Кондор, 2008.

Пангелов, Б.П. Організація і проведення туристично-краєзнавчих подорожей : Навч. посіб. / Б.П. Пангелов. - Київ : Академвидав, 2010.

Федорченко, В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посіб. / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова. - Київ: Кондор, 2009.

Розділ: Туризм