Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№352
Поняття кіберспорт. Історія виникнення і розвитку. Вверх

Артеменко М. Кібатлон - олімпіада майбутнього : спорт : [про кібатлон - змагання людей з обмеженними фізичними можливостями] / М. Артеменко // Однокласник. — 2016. — № 6. — С. 12-13.
Бойко А. О. Роль та місце українських кібергравців у світовому кіберспорті [Електронний ресурс] / А. О. Бойко, О. В. Кузьменко, В. В. Койбічук, О. С. Кушнерьов // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2021. — № 4. — С. 175-181. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2021_4_29
Бріскін Ю. Періодизація розвитку кіберспорту [Електронний ресурс] / Ю. Бріскін, В. Онопко, М. Пітин // Спортивний вісник Придніпров'я. — 2015. — № 3. — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_3_3
Горова К. О. Основні тенденції розвитку ринку кіберспорту [Електронний ресурс] / К. О. Горова, Д. А. Горовий, О. В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2016. — № 4(2). — С. 51-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_4(2)__12
Імас Є. Кіберспорт в Україні як сучасний культурний феномен [Електронний ресурс] / Є. Імас, Т. Петровська, О. Ганага // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2021. — № 1. — С. 75-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2021_1_14
Імас Є. Кіберспорт як соціально-спортивне явище в умовах сучасного розвитку інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Є. Імас // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2020. — № 4. — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2020_4_4
Кузьменко О. В. Застосування методів машинного навчання для статистичного аналізу та прогнозування кіберспортивної галузі [Електронний ресурс] / О. В. Кузьменко, С. В. Миненко, К. Г. Гриценко, В. В. Яценко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2021. — № 1. — С. 126-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2021_1_20
Лазнева І. О. Кіберспорт та його вплив на зміну структури світового ринку комп’ютерних ігор [Електронний ресурс] / І. О. Лазнева, Д. І. Цараненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 22(2). — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_22(2)__17
Литвин І. В. Кіберспортивна індустрія: сутність, елементи екосистеми та особливості розвитку і залучення інвестицій в Україні та світі [Електронний ресурс] / І. В. Литвин, С. В. Вакулка // Молодий вчений. — 2021. — № 1(2). — С. 167-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_1(2)__13
Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга : сторінка шеф-редактора / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 10. — С. 3-5.
Тесленко Д. Всупереч: шлях до перемоги [Текст] : [спогади кіберспортсмена] / Д. Тесленко ; [пер. з рос. В. М. Верховень]. — Харків : Фоліо, 2019. — 375 с.
Харитонов Є. О. Кіберспорт як сфера цивільно-правового регулювання [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, Ю. О. Толмачевська // Часопис цивілістики. — 2019. — Вип. 32. — С. 72-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2019_32_15
Чайка Є. В. Суб’єкти ринку кіберспорту та відносини між ними [Електронний ресурс] / Є. В. Чайка, О. В. Зозульов // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2019. — № 16. — С. 318-326. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2019_16_34
Чайка Є. В. Фінансово-економічні аспекти функціонування ринку кіберспорту [Електронний ресурс] / Є. В. Чайка, О. В. Зозульов // Маркетинг і цифрові технології. — 2019. — Т. 3, № 3. — С. 56-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mardigt_2019_3_3_9
Чизмар І. І. Методичний підхід до прогнозування та оцінки потенціалу розвитку кіберспорту / І. І. Чизмар // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 18. — С. 35-39.
Шинкарук О. Аналіз контингенту осіб, які займаються кіберспортом [Електронний ресурс] / О. Шинкарук, Н. Бишевець, К. Сергієнко, С. Строганов, Е. Анохін // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2022. — № 1. — С. 30-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2022_1_6

Розділ: Комп'ютери і програми

Довідка
№307
Соціальні мережі та їх значення у дистанційному навчанні і професійній підготовці фахівців "Інформаційна, архівна, бібліотечна справа" Вверх

Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://dut.edu.ua/ua/news-1-558-6701-distanciyne-navchannya-yak-forma-suchasnoi-osvitnoi-komunikacii-vikoristannya-sistemi-moodle-u-pidgotovci-fahivciv-specialnosti-029-informaciyna-bibliotechna-ta-arhivna-sprava_kafedra-dokumentoznavstva-ta-informaciynoi-diyalnosti
– https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7467/document.pdf
– https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19725/1/Zbirnyk_ULASlavske_2017.pdf
– http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/nuk_konf/19/2.pdf
– https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/Соціальні медіа_Збірка.pdf
– https://www.researchgate.net/publication/336949842_INFORMACIJNO-KOMUNIKACIJNI_TEHNOLOGII_DISTANCIJNOI_BIBLIOTECNOI_OSVITI_V_UKRAINI_KOMPLEKSNIST_I_VARIATIVNIST
– http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41830/1/Петренко М.В.pdf
– https://dut.edu.ua/uploads/p_1525_48894030.pdf
– https://eprints.oa.edu.ua/8103/1/Охріменко Г.В. Особливості змістового наповнення дисципліни Бібліотечна справа_2019.pdf

– Шевченко О. В. CОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ І ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ / О.В.Шевченко // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Другої міжнар. наук. конф., м. Київ, 16-18 трав. 2019 р. – Київ, 2019. – С. 147-149.
– Павленко Т.Б. Соціальні медіа у професійному розвитку бібліотечного фахівця / Т.Б.Павленко // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс : матеріали круглого столу, Харків, 31 жовт. 2017 р. / редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва; Харківський національний медичний університет. – Харків: ХНМУ, 2017. – С. 68-73.
– Гранчак Т.Ю. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: КОМПЛЕКСНІСТЬ І ВАРІАТИВНІСТь / Т.Ю.Гранчак // Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. – № 5. – С. 219-231.
– Загуменна В. “Дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі” / В.Загуменна, Т.Гранчак // Вісник книжкової палати. – 2017. – № 6. – С. 45-47.
– Книжкової палати, № 6, С. 45-47, 2017
– Ходарєва Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л.Б.Хавкіної) / Ю. Ходарєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 4. – С. 36-41.
– Літвінова Є. Онлайн ресурси для підвищення професійної компетенції бібліотекарів / Є. Літвінова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 1. – С. 41-43.
– Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації / Т. Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 32-34.
– Карпенко, О. О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення при підготовці фахівців у галузі вищої бібліотечно-інформаційної освіти / О. О. Карпенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 161-171.
– Гуревич Р. С. Використання Інтернет-технологій у підготовці фахівців: аспект навчання в мережевих спільнотах / Р. С. Гуревич, Л. І. Дідух // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, Вип. 16 (23). – С. 8-12.
– Клименко О.З. Дистанційне навчання бібліотечних працівників Національної академії наук України: теоретико-методологічні засади / О. З. Клименко, О. Л. Сокур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – 2022. – № 2. – С. 87-92.
– Бачинська Н. Концептуальні основи розвитку спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” / Н.Бачинська // Український інформаційний простір. – 2022. – № (2(10). – С. 280-292.

Розділ: Комп'ютери і програми

Довідка
№13
Доброго дня, допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему: Використання інформаційних технологій в системному аналізі. Дякую Вверх

Шарапов, О.Д. Системний аналіз : навч. посіб. / О.Д. Шарапов, Л.Л. Терехов, С.П. Сіднев. - К. : Вища шк., 1993. - 303 с.

Сорока, К.О. Основи теорії систем і системного аналізу : навч. посіб. для студ. вузів / К.О. Сорока. - 2-е вид., перероб. та випр. - Х. : Тимченко А.М., 2005. - 288 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 280-282.

Катренко, А.В. Системний аналіз об"єктів та процесів комп'ютеризації : навч. посіб. для студ. вузів / А. В. Катренко. - Л. : Новий Світ-2000, 2003. - 424 с. : портр. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 417-419.

Катренко, А.В. Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко ; за наук. ред. : В. В. Пасічника. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 396 с. - (Комп"ютинѓ). - Бібліогр.: с. 392-395.

Розділ: Комп'ютери і програми