Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№508
Добрий день! Допоможіть зайти інформацію з теми "Турецька національна кухня" Вверх

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Добрянська Н. А. Особливості турецької кухні при організації оздоровчих турів [Електронний ресурс] / Н. А. Добрянська, С. Гьокхан. — Режим доступу: https://card-file.ontu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0d05217b-6553-4914-9c1a-f88bfca6a6ad/content. — Назва з екрана.
Коршунова Г. Ф. Етнічні кухні : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Ф. Коршунова, Н. М. Варваріна. — Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. — 286 с.
Кузьмина О. Турецкая кухня / О. Кузьмина. — Харьков : КСД, 2021. — 71 с.
Неіленко С. М. Кулінарна етнологія : навч. посіб. / С. М. Неіленко, В. Русавська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2020. — 610 с.
Островська Г. Кухні народів світу : курс лекцій [Електронний ресурс] / Г. Островська. — Режим доступу : https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25819/1/ОСТРОВСЬКА Кухні народів світу.pdf. — Назва з екрана.
Чубрикова О. А. Турция, которую мы не знаем / О. А. Чубрикова. — Харків : Фолио, 2011. — 255 с.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№507
Добрий день! Потрібно літературу про біографію Богдана Гориня. Дякую! Вверх

Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Біла А. Есе-колаж, який пробуджує національну гордість : нова праця Богдана Гориня про Святослава Гординського / А. Біла // День. — 2019. — 5 лютого. — С. 6.
Богдан Горинь : біобібліогр. покажч., 1960 - 2015. — Київ: Пульсари, 2015. — 157: a-фот. — (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; вип. 16).
Вербицький Б. Д. Боротьба дисидентів і правозахисників за активізацію громадсько–політичного життя в кінці 80–х – на початку 90–х роках [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__28.
Вербицький Б. Д. Зовнішньополітична депутатська діяльність Богдана Гориня в 1992 – 1994 рр. [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 139(1). — С. 133-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(1)__28.
Вербицький Б. Д. Організація і розповсюдження українського самвидаву братами Михайлом і Богданом Горинями (1962–1965) [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_21.
Вербицький Б. Д. Розвиток суспільно–політичних поглядів Михайла і Богдана Горинів [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 114. — С. 83-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_23.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 137. — С. 303-307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Григорчук М. Богдань Горинь про феномен Святослава Гординського : твір Богдана Гориня – титанічна праця енциклопедичного характеру, яка за сумою двох томів складає 1046 щедро проілюстрованих сторінок з детальним покажчиком імен... / М. Григорчук // Літературна Україна. — 2018. — 20 грудня — С. 8-9.
Копань Л. Унікальний творчий витвір Богдана Гориня : видатний мистець і поет, мистецтвознавець і літературний критик, історик, філософ і творець, помічений Богом, – Святослав Гординський навчався в Берліні й Парижі, творчо сформувався у Львові, та майже все своє життя змушенний був перебувати за кордоном / Л. Копань // Літературна Україна. — 2019. — 2 лютого. — С. 5.
Ніколаєва Н. Богдан Горинь. Постать з плеяди шістдесятників : чи легко бути українцем в Україні / Н. Ніколаєва // Образотворче мистецтво. — 2019. — № 3. — С. 16-18.
Цушко С. Богдан Горинь: творча реставрація епохи – від Севери до Гординського : перед тим як висловити думку щодо есе-колажу в двох книгах «Святослав Гординський на тлі доби» (Богдан Горинь. — Київ : Ярославів Вал», 2017-2018), хочу згадати про започаткування його автором низки історико-біографічних видань, свідком якого мені випало бути / С. Цушко // Літературна Україна. — 2019. — 2 лютого. — С. 4.

Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№506
Добрий день. Досліджую таку тему з лексики: Експресивність в українській мові. Буду вдячна за допомогу з пошуку відповідної літератури. Вверх

Доброго дня, радимо Вам таку літературу. Бакун О. А. Структурно-контекстуальна типологія сегментних конструкцій з називним роз’яснювально-пояснювального змісту як експресивних синтаксичних одиниць української мови [Електронний ресурс] / О. А. Бакун // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6(2). — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6(2)__3.
Бойко Н. І. Типи лексичної експресивності в українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Мовознавство. — 2002. — № 2-3. — С. 10-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2002_2-3_4.
Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Н. І. Бойко ; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2006. — 36 с.
Ворона Я. М. Іронічні стійкі порівняння як різновид експресивної енантіосемії в українській мові [Електронний ресурс] / Я. М. Ворона // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2011. — Кн. 2. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2011_2_16.
Дехтярьова О. В. Прийоми експресивно-стилістичного використання діалектних фразеологічних одиниць у художніх текстах / О. В. Дехтярьова // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 173-179.
Коваль Т. Л. Засоби експресивізації українського газетного дискурсу початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. Л. Коваль ; МОНМС України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». — Запоріжжя, 2011. — 19 с.
Кочукова Н. І. Експресивні можливості трансформованих крилатих висловів (на матеріалі мови української преси) [Електронний ресурс] / Н. І. Кочукова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 35. — С. 175-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_55.
Краснобаєва-Чорна Ж. Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна, О. Усенко // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 23. — С. 265-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_23_59.
Красовська О. М. Експресивний та аксіолоігчний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2013. — Вип. 26. — С. 123-132.
Марінашвілі М. Д. Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган «Bonjour tristesse» українською мовою) [Електронний ресурс] / М. Д. Марінашвілі // Мова. — 2013. — № 19. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2013_19_24.
Помирча С. В. Експресивна лексика як особливе та специфічне явище української літературної мови [Електронний ресурс] / С. В. Помирча // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 129-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_34.
Третяк Н. В. Експресивний потенціал жаргонної фразеології / Н. В. Третяк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 4. — С. 40-43.
Турчак О. М. Оказіональні сполучення слів як прояв експресивності в мові української періодики кінця ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 213-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2014_2_33.
Холявко І. В. Засоби експресивності в українських мовознавчих наукових статтях [Електронний ресурс] / І. В. Холявко // Львівський філологічний часопис. — 2020. — № 8. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2020_8_31.
Школяр Н. В. Емоційно-експресивний компонент пам’яті фразеологічних одиниць: на матеріалі англійської та української мови / Н. В. Школяр // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 29. — С. 221-223.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№505
Добрий день. Потрібна література про тренінги як складова навчання. Дякую. Вверх

Радимо вам таку літературу:
Бадер С. Формуємо в педагогів навички публічного виступу : професійно вдосконалюємося / С. Бадер // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 2. — С. 17-21.
Бєлкіна О. Краще – разом, або Як реалізуємо педагогіку партнерства : методична робота / О. Бєлкіна // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 17-18. — С. 21-23.
Колодницька O. Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія [Електронний ресурс] / O. Колодницька // Молодь і ринок. — 2019. — № 7. — С. 124-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_7_25.
Миськова Н. Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку [Електронний ресурс] / Н. Миськова // Педагогічний дискурс. — 2018. — Вип. 24. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_24_5.
Москаленко В. Ф. Психолого-педагогічні аспекти тренінгу як засобу формування мотивації до здорового способу життя серед молоді [Електронний ресурс] / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Я. В. Цехмістер, М. О. Говоруха // Медична наука України. — 2010. — № 1. — С. 202-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnmu_2010_1_35.
Савченко Л. Л. Застосування педагогічного тренінгу професійно-педагогічній підготовці фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Л. Савченко // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(3). — С. 179-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(3)__40.
Сергеєва О. О. Тренінг-спілкування як педагогічна складова навчання [Електронний ресурс] / О. О. Сергеєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 39(4). — С. 198-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__32.
Стаєнна О. Освітній стартап – нова форма методичної роботи : професійно вдосконалюємося / О. Стаєнна // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 10. — С. 14-19.
Табачник І. Г. Тренінг спілкування як педагогічна технологія для формування професійної культури майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / І. Г. Табачник // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2013. — Вип. 31. — С. 264-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_31_40.
Чорноус О. В. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг [Електронний ресурс] / О. В. Чорноус // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2018. — Вип. 1. — С. 264-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_1_59.
Швирка В. М. Використання тренінгових технологій у викладанні педагогічних дисциплін [Електронний ресурс] / В. М. Швирка, С. М. Броннікова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 22(4). — С. 210-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(4)__32.
Шимановський М. Особливості використання тренінгів у педагогічному процесі [Електронний ресурс] / М. Шимановський // Імідж сучасного педагога. — 2014. — № 6. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_6_14.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№504
Доброго дня, допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: . Формування кількісних уявлень Вверх

Радимо таку літературу:
Ардобацька К. В. Корекційна спрямованість дидактичних ігор у формуванні кількісних уявлень в учнів допоміжної школи : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / К. В. Катерина ; Інститут дефектології АПН України. — Київ, 1999. — 19 с.
Бондар С. Г. Використання мнемотехнології при формуванні кількісних уявлень у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / С. Г. Бондар // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-mnemotehnologii-pri-formuvanni-kilkisnih-uavlen-u-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-537859.html. — Дата звернення : 15.05.2024.
Дондик А. А. Дидактичні ігри на розвиток кількісних уявлень [Електронний ресурс] / А. А. Дондик // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/didakticni-igri-na-rozvitok-kilkisnih-uavlen-245782.html. — Дата звернення : 15.05.2024.
Житкова Л. Л. Методична розробка для вихователів дидактичних ігр з розвитку кількісних уявлень у старшій групі «Не помились» віку [Електронний ресурс] / Л. Л. Житкова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-dla-vihovateliv-didakticnih-igr-z-rozvitku-kilkisnih-uavlen-u-starsij-grupi-ne-pomilis-462129.html. — Дата звернення : 15.05.2024.
Кірієнко С. А. Конспект заняття з формування елементарних математичних уявлень (молодшій вік) Тема: «Врятуємо Веселку» [Електронний ресурс] / С. А. Кірієнко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-z-formuvanna-elementarnih-matematicnih-uavlen-molodsij-vik-tema-vratuemo-veselku-441970.html. — Дата звернення : 15.05.2024.
Коваленко А. В. Дидактичні ігри з розвитку кількісних уявлень [Електронний ресурс] / А. В. Коваленко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/didakticni-igri-z-rozvitku-kilkisnih-uavlen-283916.html. — Дата звернення : 15.05.2024.
Козин М. В. Дидактичні ігри для дітей на формування елементарних математичних уявлень [Електронний ресурс] / С. А. Кірієнко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/didakticni-igri-dla-ditej-na-formuvanna-elementarnih-matematicnih-uavlen-216499.html. — Дата звернення : 15.05.2024.
Манойло Т. В. Дидактичні ігри з розвитку кількісних уявлень у старшій групі: «Мої перші цифри» [Електронний ресурс] / Т. В. Манойло // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/didakticni-igri-z-rozvitku-kilkisnih-uavlen-u-starsij-grupi-moi-persi-cifri-452678.html. — Дата звернення : 15.05.2024.
Стасюк Ю. О. Конспект заняття з формування кількісних уявлень в середній групі «Математична казка про курочку рябу» [Електронний ресурс] / Ю. О. Стасюк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-zaniattia-z-formuvannia-kilkisnykh-uiavlen-v-serednii-hrupi-matematychna-kazka-pro-kurochku-riabu-671605.html. — Дата звернення : 15.05.2024.

Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№499
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали до реферату на тему "Використання методу проєктів в екологічному вихованні учнів" Вверх

[Екологічні проекти в школі] : [добірка матеріалів] // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 6-69.
Ваглай А. 47 тисяч екоторбинок : проблема / А. Ваглай ; фото надані School Recycling World // Однокласник. — 2021. — № 7. — С. 10-11.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2020. — № 3. — С. 61-64.
Запорожченко Н. Екологія і НУШ : [добірка матеріалів] / Н. Запорожченко, Л. Рамазанова, Т. Варишева // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 22-52.
Котова С. Вивчення екологічних проблем на заняттях гуртка "Екологічне краєзнавство" : позаурочна та позакласна робота / С. Котова // Географія та економіка в рідній школі. — 2021. — № 1. — С. 7-17.
Кропивка В. Ми - за щасливе майбутнє : урок-проект із природознавства : 3-й клас / В. Кропивка // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 13. — С. 8-13.
Лепбук "Екологія"// Розкажіть онуку. — 2021. — № 3. — С. 37-49.
Нефед І. Формування екологічної культури молодших школярів у світлі концепції Нової української школи : методичні рекомендації / І. Нефед // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 16-18. — С. 8-65.
Петрина А. "Вербички-сестрички закосичилися" : Еколого-народознавчий проєкт - усний журнал / А. Петрина // Початкова школа. — 2020. — № 11-12. — С. 41-44.
Програма "Енергія " : проєктна діяльність // Позакласний час. — 2020. — № 10. — С. 36-40.
Романкевич С. Навчання об'єднує : проєктна діяльність як педагогічна технологія / С. Романкевич // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 80-85.
Чадукова О. Повернений ліс : творчий проєкт / О. Чадукова // Початкова школа. — 2020. — № 11-12. — С. 46-47.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№498
Добрий день, потрібна література на тему: Хвороби серця і судин: причини, симптоми, профілактика. Дякую! Вверх

Бочкова Н. Л. Профілактика чинників ризику серцево-судинних захворювань засобами фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Н. Л. Бочкова // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2016. — Вип. 3(2). — С. 50-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3(2)__17.
Буц М. А. Умови виникнення, профілактика та лікування серцево-судинних хвороб дітей та підлітків [Електронний ресурс] / М. А. Буц // Молодий вчений. — 2016. — № 9.1. — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_9.
Ілащук Т. О. Досягнення та наукові здобутки кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб: кардіологічний напрямок [Електронний ресурс] / Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк, В. Л. Васюк, Н. М. Малкович // Клінічна та експериментальна патологія. — 2014. — Т. 13, № 1. — С. 224-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2014_13_1_61.
Клінічний протокол профілактики серцево-судинних захворювань на первинній ланці [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. — 2016. — № 5. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2016_5_32.
Корж О. М. Профілактика серцево-судинних захворювань при цукровому діабеті: роль глікемічного контролю [Електронний ресурс] / О. М. Корж // Семейная медицина. — 2019. — № 1. — С. 76-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2019_1_14.
Кулаєць Н. М. Первинна профілактика серцевої недостатності – один із пріоритетів сучасної кардіології [Електронний ресурс] / Н. М. Кулаєць // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 3(1). — С. 185-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2014_3(1)__40.
Міщенко Л. А. Значення нових факторів серцево-судинного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з атеросклеротичним ураженням сонних артерій [Електронний ресурс] / Л. А. Міщенко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. — 2012. — № 2. — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2012_2_8.
Носенко Н. М. Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика [Електронний ресурс] / Н. М. Носенко, Т. М. Бабкіна, Д. В. Щеглов, М. М. Новікова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. — 2016. — № 4. — С. 18-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evnh_2016_4_5.
Рідкісні хвороби у практиці лікаря-кардіолога [Електронний ресурс] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2021. — № 3. — С. 54-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karx_2021_3_10.
Свінціцький І. А. Серцево-судинні наслідки коронавірусної хвороби 2019: особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування [Електронний ресурс] / І. А. Свінціцький // Практикуючий лікар. — 2021. — Т. 10, № 2. — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_5.
Скибчик В. А. Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів із кардіоваскулярної профілактики (2021) [Електронний ресурс] / В. А. Скибчик, Т. М. Соломенчук // Практикуючий лікар. — 2022. — Т. 11, № 1. — С. 26-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2022_11_1_6.
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб [Електронний ресурс] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2014. — № 3. — С. 65-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karx_2014_3_8.
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб. За матеріалами ІІІ науково-практичної конференції [Електронний ресурс] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2015. — № 2. — С. 67-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karx_2015_2_12.
Хіміон Л. В. Профілактика серцево-судинних захворювань [Електронний ресурс] / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк // Семейная медицина. — 2018. — № 3. — С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2018_3_3.
Чекман І. С. Профілактика серцево-судинних захворювань: погляд на проблему [Електронний ресурс] / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, А. С. Свінціцький, М. І. Загородний // Ліки України плюс. — 2011. — № 3. — С. 55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/liku_2011_3_54.
Шлях від первинної до вторинної профілактики серцево-судинних захворювань [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. — 2023. — № 3. — С. 55-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2023_3_13.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№497
Добрий ранок! Цікавлять книги Олени Рижко! Підкажіть будь ласка, які є книги у фондаі бібліотеки. Дякую. Вверх

Добрий ранок! У бібліотеці для дітей є наступні книги:
Барви слова : зб. поезії та прози переможців і фіналістів конкурсу "Молода муза - 2011" / Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Управління у справах сім'ї та молоді ; упоряд. Н. В. Дев'ятко, О. Кай ; ілюстр. А. Кравченко, К. Нежумира. — Дніпропетровськ : Пороги, 2011. — 198 с.
Любов така : віч-на-віч : проза / авт.: В. Даниленко [та ін.] ; палітурка К. Марценківського. — Київ : Академія, 2017. — 223 с.
Рижко О. Дівчина з міста : повість / О. Рижко ; паліт. О. Стельмах. — Київ : Академія, 2018. — 143 с.
Рижко О. Знає тільки Мару : повість / О. Рижко ; палітурка О. Мишанської. — Київ : Академія, 2018. — 127 с.
Рижко О. Мишоловка : повість / О. Рижко ; паліт. А. Шавлач. — 2-е вид. — Київ : Академія, 2023. — 160 с.
Рижко О. Ужалений зрадою : повість / О. Рижко. — Київ : Академія, 2020. — 144 с.
Рижко О. Ще одна історія про... : роман / О. Рижко ; в авт. ред. — Київ : Фенікс, 2016. — 188 с.
Сама : антол. сучас. укр. жіночої поезії / упоряд. Г. Тарасюк, Т. Зарівна ; в оформ. обкл. використано картину Е. Мунка. — Київ : Преса України, 2013. — 319 с.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№495
Добрий день. Потрібно літературу на тему: Порушення голосу. Комплексний підхід до подолання Вверх

Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Боярчук О. Д. Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху та мови : навч. посіб. / О. Д. Боярчук; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2008. — 175 c.
Гарник Т. П. Фіто- та ароматерапія у комплексній реабілітації осіб із порушеннями голосу [Електронний ресурс] / Т. П. Гарник, О. В. Калачов, Н. П. Огороднікова, М. П. Барановська, О. П. Барановська, А. Б. Пилипчук, Л .Г. Дудченко // Реабілітація та паліативна медицина. — 2016. — № 1. — С. 84-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpm_2016_1_19.
Добронравова І. В. Діагностика і комплексне лікування функціональних порушень голосу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / І. В. Добронравова ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. — Київ, 2002. — 16 с.
Дука П. Постановка голосу: техніка мови та фізіологія співу / П. Дука // Нова пед. думка. — 2014. — № 1. — С. 147-149.
Земляк Т. Б. Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного обстеження голосового апарату та електроміографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Т. Б. Земляк ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України». — Київ, 2018. — 20 с. : рис., табл.
Осадча Т. М. Етіопатогенетичні аспекти порушень голосу у дітей [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2012. — Вип. 21. — С. 191-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_51.
Осадча Т. М. Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 5. — С. 15-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_5_4.
Осадча Т. М. Порушення голосу органічного генезу у дітей [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 21(1). — С. 115-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21(1)__18.
Ромась О. Типи порушень голосу у дітей – сучасний погляд [Електронний ресурс] / О. Ромась // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 19(1). — С. 406-414. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(1)__46.
Шеремет М. К. Проблема порушень голосу у осіб голосомовленнєвих професій [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, О. Ю. Ромась // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2015. — Вип. 30. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_30_35.
Шидловська Т. А. Діагностика, лікування та профілактика хронічних функціональних порушень голосу (клініко- електрофізіологічне дослідження) : дис... д-ра мед. наук: 14.01.19 / Т. А. Шидловська ; Київський НДІ отоларингології ім. О. С. Коломійченка. — Київ, 1998. — 403 с.
Шидловська Т. А. Функціональні порушення голосу : [монографія] / Т. А. Шидловська. — Київ : Лолос, 2011. — 523 с. : рис., табл.

Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№494
Добрий день. Досліджую питання етно педагогіки. Буду вдячна за джерела літератури для роботи. Вверх

Любове, добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бакланова Н. М. Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бакланова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 182. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_182_12.
Бакум З. П. Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості [Електронний ресурс] / З. П. Бакум, А. П. Ємельова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_1_5.
Грицик Л. Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2013. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_1_30.
Гудовсек О. Сучасні підходи до естетичного виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 12. — С. 132-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_12_17.
Єпіхіна М. А. Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні молодших школярів [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, Т. В. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 139-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__17.
Князян М. О. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах етнопедагогіки [Електронний ресурс] / М. О. Князян // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_6.
Лемешенко Н. Народна педагогіка : вікторина для учнів 8-11-х класів : виховний простір / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2021. — № 11-12. — С. 18-38.
Лемешенко Н. Українська народна педагогіка : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 59-84.
Мірошніченко В. І. Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості [Електронний ресурс] / В. І. Мірошніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. — 2019. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_11.
Плахова С. Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки [Електронний ресурс] / С. Плахова // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 1. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_28.
Сівер О. Борисові Грінченку – 160: «...Ділами, не словами, оживе Вкраїна!» : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / О. Сівер // Наука і суспільство. — 2023. — № 12. — С. 24-32.
Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців [Електронний ресурс] / Л. Сорочук // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_77.
Фурдуй С. Б. Українська етнопедагогіка як фактор збагачення виховного впливу на особистість [Електронний ресурс] / С. Б. Фурдуй // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2005. — № 11. — С. 401-406. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2005_11_54.
Юр’єва К. А. Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки [Електронний ресурс] / К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 114-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_13.Юлія, добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бакланова Н. М. Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бакланова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 182. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_182_12.
Бакум З. П. Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості [Електронний ресурс] / З. П. Бакум, А. П. Ємельова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_1_5.
Грицик Л. Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2013. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_1_30.
Гудовсек О. Сучасні підходи до естетичного виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 12. — С. 132-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_12_17.
Єпіхіна М. А. Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні молодших школярів [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, Т. В. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 139-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__17.
Князян М. О. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах етнопедагогіки [Електронний ресурс] / М. О. Князян // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_6.
Лемешенко Н. Народна педагогіка : вікторина для учнів 8-11-х класів : виховний простір / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2021. — № 11-12. — С. 18-38.
Лемешенко Н. Українська народна педагогіка : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 59-84.
Мірошніченко В. І. Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості [Електронний ресурс] / В. І. Мірошніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. — 2019. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_11.
Плахова С. Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки [Електронний ресурс] / С. Плахова // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 1. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_28.
Сівер О. Борисові Грінченку – 160: «...Ділами, не словами, оживе Вкраїна!» : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / О. Сівер // Наука і суспільство. — 2023. — № 12. — С. 24-32.
Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців [Електронний ресурс] / Л. Сорочук // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_77.
Фурдуй С. Б. Українська етнопедагогіка як фактор збагачення виховного впливу на особистість [Електронний ресурс] / С. Б. Фурдуй // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2005. — № 11. — С. 401-406. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2005_11_54.
Юр’єва К. А. Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки [Електронний ресурс] / К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 114-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_13.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії