Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за січень – березень 2015 року


Література з природознавства та медицини 

 1. Білецька, Г. А. Реакраційне природокористування: навчальний посібник [Текст] / Г. А. Білецька. - Львів : "Новий Світ -2000", 2013. - 149 с.
 2. Гогулан, Майя. Система Майи Гогулан для здоровья женщин [Текст] / Майя Гогулан. - Москва : АСТ, 2014. - 286 с.
 3. Васюкова Г.Т., Ярошева О.І. Екологія: Підручник [Текст] / Васюкова Г.Т., Ярошева О.І. - Київ : Кондор, 2013. - 524 с.
 4. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба  Ю.А. Основи екології: Навчальний посібник. 3-е вид. [Текст] / Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба  Ю.А. - Київ : Каравела, 2013. - 288 с.
 5. Золотая колекция. Народная медицина./ составитель С.А. Мирошниченко [Текст]. - Донецк : ОО ПКФ "БАО", 2013. - 224 с.
 6. Клименко М.О., Залеський  І.І. Техноекологія: Навчальний посібник [Текст] / Клименко М.О., Залеський  І.І. - Київ : ВЦ "Академвидав", 2011. - 256 с.
 7. Клименко М.О., Кнорр Н.В., Пилипенко Ю.В. Моніторинг довкілля: Практикум [Текст] / Клименко М.О., Кнорр Н.В., Пилипенко Ю.В. – Київ: Кондор [Текст], 2012. - 286 с.
 8. Комаровский, Е. О. Справочний здравомыслящих родителей. Часть вторая. Неотложная помощь. [Текст] / Е. О. Комаровский. - Харьков : Издательство  КЛИНИКОМ, 2010. - 392 с.
 9. Міїеєнко, О.І. Валеологія:  основи індивідуального  здоров’я людини : Навчальний посібник.- 2-е вид., перероб. і доповн. [Текст] / О.І. Міїеєнко. - Суми : Університетська  книга, 2010. - 448 с.
 10. Піскунова, Л. Є. Безпека життєдіяльності: Підручник/ Л.Є Піскунова, В.А.Прилипко, Т.О.Зубок [Текст] / Л. Є. Піскунова. - К.:  ВЦ "Академія", 2014. - 224 с.
 11. Помогайбо В.М., Березан  О.І. Анатомія  та еволюція нервової системи: Навчальний  посібник [Текст] / Помогайбо В.М., Березан  О.І. - К.: "Академвидав", 2013. - 160 с.
 12. Промислова екологія: Навчальний посібник/  С.О. Апостолюк, В.С.Джигирей, І.А. Соколовський та ін.  - 2-е вид., виправл. і доповн. [Текст]. - К.:  Знання, 2012. - 430 с.
 13. Скиба Ю.А., Лазебна  О.М. Моніторинг довкілля: навчальний посібник. [Текст] / Скиба Ю.А., Лазебна  О.М. - К.:  Каравела, 2013. - 216 с.
 14. Скрипник Н.Я.,  Сердюк  А.М. Рекреаційна  географія: навчальний посібник. [Текст] / Скрипник Н.Я.,  Сердюк  А.М. - К.:  "Центр учбової літератури", 2013. - 294 с.
 15. Сологор К.А., Омельковець  Я.А. Основи зоогеографії: навчальний посібник. [Текст] / Сологор К.А., Омельковець  Я.А. - К.:  ВЦ "Академія", 2013. - 224 с.

 

 Література з історії та  економіки

 1. Агеєв, Є. Я. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни "Основи охорони праці" [Текст] / Є. Я. Агеєв. - Львів : "Новий світ", 2013. - 404 с.
 2. Березюк, Віктор. Атлантида: сторінки прадавньої української історії [Текст] / Віктор Березюк. - Київ : "Науковий  світ", 2012. - 208 с.
 3. Бузина, Олесь. Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину [Текст] / А. А. Бузина. - Киев : Арий, 2014. - 492 с.
 4. Бузина, Олесь.  Докиевская  Русь [Текст] / О. О. Бузина. - Киев : Арий, 2014. - 272 с.
 5. Гитлер, Адольф. Моя борьба [Текст] / Адольф Гитлер. - Харьков : Свитовид, 2003. - 704 с.
 6. Горбенко, О. В. Логістика: Навчальний посібник [Текст] / О. В. Горбенко. - Київ : Знання, 2014. - 315 с.
 7. Горобець, Віктор. Україна: Від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи 1578-1616. [Текст] / В. М. Горобець. - К.:  Кріон, 2010. - 192 с.
 8. Горюнова, Є. О. Євроінтеграція: Навчальний посібник [Текст] / Є. О. Горюнова. - Київ : Академвидав, 2013. - 220 с.
 9. Губерначук, Станіслав. Трипілля і українська мова [Текст] / Станіслав Губерначук. - Київ : ФОП Стебеляк  О.М., 2010. - 232 с.
 10. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Історія козацтва: Держава-військо-битви [Текст] / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. - Київ : Арій, 2013. - 464 с.
 11. Давня історія України. Ілюстрована історія України в художньо-історичних образах: Хрестоматія / упор. Ю. Вовка [Текст]. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2008. - 152 с.
 12. Евроекономічна інтеграція України : навчальний посібник. [Текст]. - К.:  "Центр учбової літератури", 2013. - 134 с.
 13. Журавльов, Д. В. Визначні битви та полководці української історії.  [Текст] / Д. В. Журавльов. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 416 с.
 14. Кийосаки Роберт Т. , Лектер Шэрон Л. Прежде чем начать свой бизнес [Текст] / Кийосаки Роберт Т. , Лектер Шэрон Л. - Минск : "Попурри", 2006. - 512 с.
 15. Кийосаки Роберт, Флеминг Джон, Кийосаки Ким Бизнес ХХ!  века [Текст] / Кийосаки Роберт, Флеминг Джон, Кийосаки Ким. - Минск : Попурри, 2013. - 192 с.
 16. Кийосаки Роберт Т., Летчер Шарон Л. Богатый папа. Бедный папа [Текст] / Кийосаки Роберт Т., Летчер Шарон Л. - Ужгород : "СВіТ", 2012. - 192 с.
 17. Климов, Григорий. Князь  мира сего [Текст] / Григорий Климов. - : ООО "Свитовид", 2003. - 288 с.
 18. Кривовязюк, І. В. Єкономісна  діагностика: Навчальний посібник. [Текст] / І. В. Кривовязюк. - Київ : "Центр учбової  літератури", 2013. - 436 с.
 19. Мальська М.П., Гаталюк О.М., Ганич Н.М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів ( теорія та практика) [Текст] / Мальська М.П., Гаталюк О.М., Ганич Н.М. - Київ : "Центр учбової літератури, 2013. - 304 с.
 20. Мостова  Л.М., Новікова  О.В. Організація обслуговування на  підприємствах  ресторанного господарства: Навчальний посібник.  2-е вид. [Текст] / Мостова  Л.М., Новікова  О.В. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2012. - 388 с.
 21. Національна економіка: Навчальний посібник/ за заг. ред. О.П.Соболевої. [Текст]. - Львів : "Новий Світ -2000", 2013. - 518 с.
 22. Олійник, Ольга. Основи ораторської майстерності: Навчальний посібник [Текст] / О. Б. Олійник. - К.:  Кондор, 2010. - 178 с.
 23. Розенберг, Альфред. Миф ХХ века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур нашего времени. [Текст] / Альфред Розенберг. - Харков : "Свитовид", 2005. - 504 с.
 24. Пірогова Майя (Корнійчук), Нагорний Юрій Їх не злякав "Вервольф". Про героїв та звитягу Другої партизанської бригади. [Текст] / Пірогова Майя (Корнійчук), Нагорний Юрій. - Вінниця : ТОВ "Видавництво друкарня Діло", 2014. - 220 с.
 25. Потоцький В., Семененко В. Шляхта. Честь та гонор: факти, міфи,  коментарі [Текст] / Потоцький В., Семененко В. - Х.: ВД "Школа", 2014. - 672 с.
 26. Чайка, Г. Л. Самоменеджмент менеджера: навчальний посібник. [Текст] / Г. Л. Чайка. - К.: Знання, 2014. - 422 с.
 27. Чернявська О.В., Соколова А.М. Фандрейзинг:навчальний посібник. [Текст] / Чернявська О.В., Соколова А.М. - К.:  "Центр учбової літератури", 2013. - 188 с.
 28. Шевчук, Валерій. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний  герой. [Текст] / В. О. Шевчук. - К.: Либідь, 2012. - 464 с.
 29. Хвойка, В. В. Древние обитатели  Среднего Приднестровья и их культура в доисторические времена ( по раскопкам) [Текст] / В. В. Хвойка. - К.: : ФОП Корвін-Піотровський А.О., 2008. - 157 с.

 

Мовознавство. Художня література

 1. Абдуллаев, Чингиз. Жертва здравого смысла [Текст] / Чингиз Абдуллаев. - Москва: Эксмо [Текст]  2014. - 320 с.
 2. Акунин, Борис. Смерть на бруденшафт: Роман-кино [Текст] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2013. - 445 с.
 3. Акунин, Борис. Детская книга  для мальчиков: Роман [Текст] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2014. - 509 с.
 4. Александрова, Наталья. Миллион черный  роз; Небо в шеколаде: Романы [Текст] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2013. - 544 с.
 5. Александрова, Наиалья.  Глаз пернатого змея: Роман [Текст] / Наиалья Александрова. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с.
 6. Александрова, Наталья. Финита ля трагедия: Роман [Текст] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.
 7. Андрухович, Юрій. Таємниця: Роман [Текст] / Юрій Андрухович. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 352 с.
 8. Байкалов, Альберт. Крестоповал. Мракобесы [Текст] / Альберт Байкалов. - Москва : Эксмо, 2013. - 384 с.
 9. Бакалець Ярослава, Яріш Ярослав Із сьомого дня. 2-е вид., стереотип. [Текст] / Бакалець Ярослава, Яріш Ярослав. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 43.40 с.
 10. Бачинская, Инна. Лев с ножом в серце : Роман [Текст] / И. Ю. Бачинская. - Москва : Эксмо, 2013. - 416 с.
 11. Бачмнская, Инна. Девушка сбитого летчика: Роман [Текст] / И. Ю. Бачмнская. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.
 12. Бачинская, Инна. Вторая Невеста: Роман [Текст] / М. Ю. Бачинская. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.
 13. Берсенева, Анна. Этюды черни: Роман [Текст] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2013. - 352 с.
 14. Білоус, П. В. Теорія Літератури: Навчальний посібник [Текст] / П. В. Білоус. - Київ : "Академвидав", 2013. - 328 с.
 15. Браун, Ден. Точка обману: Роман. 2-е вид. [Текст] / Ден Браун. – Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014.
 16. Браун, Ден. Цифрова фортеця: Роман 2-е вид. [Текст] / Ден Браун. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 416 с.
 17. Браун, Ден. Ангелы и демоны [Текст] / Ден Браун. - Москва : АСТ, 2014. - 637 с.
 18. Браун, Ден. Інферно: Роман [Текст] / Ден Браун. - Харків : Книжковий  Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 608 с.
 19. Браун, Сандра. Петля желаний [Текст] / Сандра Браун. - М.:  Эксмо, 2014. - 576 с.
 20. Вербинина, Валерия. Сапфировая королева [Текст] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 21. Вилор, Симона. Леди-послушница: Роман [Текст] / Симона Вилор. - Белгород : ООО "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 576 с.
 22. Вилор, Симона. Рыцарь света: Роман [Текст] / Симона Вилор. - Харьков-Белгород : Книжный клую "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 576 с.
 23. Вилор, Симона. Ассасин. Тень меча: Роман [Текст] / Симона Вилор. - Белгород : ООО Книжный клуб  "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 592 с.
 24. Володарская, Ольга. Две половинки темной души: Роман [Текст] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 25. Володарская, Ольга. Король умер, да здравствует король: Роман [Текст] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2013. - 384 с.
 26. Войчишен-Лугівський , Петро. Смерч [Текст] / Петро Войчишен-Лугівський. - Хмільницький : ФОП Цюпак, 2014. - 216 с.
 27. Гармаш-Роффе, Татьяна. Вечная молодость с аукциона: Роман [Текст] / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2012. - 347 с.
 28. Гармаш-Роффе, Татьяна. Вторая путеводная звезда: Роман [Текст] / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2012. - 320 с.
 29. Гармаш-Роффе, Татьяна. И нет мне прощения: Роман [Текст] / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 30. Гармаш-Роффе, Татьяна. Расколотый  мир: Роман [Текст] / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 31. Гилберт, Элизабет. Есть. молиться,любить [Текст] / Элизабет Гилберт. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 638 с.
 32. Голяк, Валерий. Фарцовщики [Текст] / Валерий Голяк. - Киев: Арий [Текст], 2013. - 320 с.
 33. Грэм, Хризер. Ночь призраков: Роман [Текст] / Хризер Грэм. - Москва : ЗАО  Издательство  Центр-полиграф, 2013. - 315 с.
 34. Денисенко, Лариса. Нова стара баба: Забовки з плоті та крові: Повісті [Текст] / Лариса Денисенко. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 272 с.
 35. Джоансен, Айрис. Стук ее сердца [Текст] / Айрис Джоансен. - М.:  Эксмо, 2013. - 416 с.
 36. Дністровий, Анатолій. Сніданок на снігу: Збірка [Текст] / Анатолій Дністровий. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 288 с.
 37. Донцова, Дарья. Женихи воскресают по пятницам: Роман [Текст] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2012. - 320 с.
 38. Донцова, Дарья. Дворец со сьехавшей крышей: Роман [Текст] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2013. - 353 с.
 39. Донцова, Дарья. Хищный аленькый цветочек: Роман [Текст] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.
 40. Эмерсон, Кейт Тайные желания короля: роман. [Текст] / Эмерсон, Кейт. - Харьков, Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 400 с.
 41. Зайкрвскі С.А., Адамовска Л.М. Англійська мова. Вчимося читати. Цікаво. Легко.  Швидко : Навчальний посібник [Текст] / Зайкрвскі С.А., Адамовска Л.М. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. - 56 с.
 42. Зверев, Сергей. Террорист в погонах [Текст] / С. И. Зверев. - Москва : Эксмо, 2013. - 349 с.
 43. Івченко,  Владіслав. Химери Дикого поля: роман [Текст] /  Владіслав Івченко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб  Сімейного Дозвілля", 2014. - 336 с.
 44. Істоія української літератури : ХХ-ХХІ ст. У трьох томах. Т.2. : навч. посібник/   В.І.Кузьменка, В.І.Кузьменко, О.О. Гарачковська та ін. [Текст]. - Київ : Академвидав, 2014. - 536 с.
 45. Історія  української літератури ХХ- поч. ХХІ ст. У 3 т. Т. 1.: навчальний посібник / В.І. Кузьменко,  О.О. ГАрачковська ,  М.В.Кузьменко та ін.; за ред. В.І.Кузьменка. [Текст]. - Київ : Академвидав, 2013. - 592 с.
 46. Казанцев, Кирилл. Я не киллер, [Текст] / Кирилл Казанцев. - Москва : Эксмо, 2012. - 316 с.
 47. Казанцев, Кирилл. Соседка авторитета [Текст] / Кирилл Казанцев. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 48. Казанцев, Кирилл. Авторитет из детдома [Текст] / Кирилл Казанцев. - Москва: Эксмо, 2013. - 352 с.
 49. Казанцев, Кирилл. Научи меня убивать: Роман. [Текст] / Кирилл Казанцев. - Москва : Эксмо, 2014. - 350 с.
 50. Калинина, Дарья. Музей идеальный  фигур: Роман [Текст] / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.
 51. Картленд, Барбара. В обьятиях любви: Роман [Текст] / Барбара Картленд. - Москва : Астрель, 2012. - 190 с.
 52. Картленд, Барбара. Таинственный жених [Текст] / Барбара Картленд. - Москва : Эксмо, 2013. - 285 с.
 53. Картленд, Барбара: Роман. Нежные признания: Роман [Текст] / Барбара: Роман Картленд. - Харьков : Книжный  Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 224 с.
 54. Качак Б.Т., Круль Л.М. Зарубіжна література для дітей: Підручник [Текст] / Качак Б.Т., Круль Л.М. - Київ : Академвидав, 2014.
 55. Козюк, Є. І. Чеснівка. Історія та сьогодення. Видання   друге, доповнене [Текст] / Є. І. Козюк. - Вінниця : Вид."Вінницька газета", 2014. - 224 с.
 56. Князева, Анна. Копье  чужой судьбы: Роман [Текст] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с.
 57. Коэльо  Пауло. Манускрипт, найденный в Акко [Текст] / Коэльо  Пауло. - Москва : АСТ, 2013. - 192 с.
 58. Коельйо, Пауло. Адюльтер: Роман [Текст] / Пауло Коельйо. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 288 с.
 59. Кокотюха ,  Андрій. Справа отамана Зеленого. Українські  хроніки 1919 року: Роман [Текст] / Андрій Кокотюха. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 304 с.
 60. Кокотюха, Андрій. Червоний: Роман [Текст] / Андрій Кокотюха. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 320 с.
 61. Коллинз, Сюзанна. Переспівниця: Роман [Текст] / Сюзанна Коллинз. - К.:  КМ  , 2014. - 384 с.
 62. Колычев, Владимир. Я сломалась и падаю вниз [Текст] / В. Г. Колычев. - М.: Эксмо, 2014. - 348 с.
 63. Колычев, Владимир. Семья в законе [Текст] / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2014. - 352 с.
 64. Коллінз  Сюзанна Голодні ігри: Роман [Текст] / Коллінз  Сюзанна. - К.:  КМ, 2014. - 380 с.
 65. Коллинз Сюзанна Сойка-пересмешница: Роман [Текст] / Коллинз Сюзанна. - М.:  АСТ, 2014. - 412 с.
 66. Корецкий, Данил. Когда взорвался  газ?: Роман [Текст] / Данил Корецкий. - Москва : Астрель, 2010.
 67. Корецкий, Данил. Эмблема с секретом ( Похититель секретов- 3) [Текст] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2014. - 439 с.
 68. Коултер, Кэтрин. Загадочная наследница: Роман [Текст] / Кэтрин Коултер. - Москва : АСТ, 2013. - 317 с.
 69. Крамер, Марина. Нежная стерва, или исход великой любви;Первая леди  города, или Между двух берегов: Романы. [Текст] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2014. - 608 с.
 70. Кренц, Джейн Энн. Непростой союз: Роман [Текст] / Джейн Энн Кренц. - Москва : ЗАО  Издательство  Центрополиграф, 2012. - 283 с.
 71. Куликова, Галина. Поедательницы пирожных: Роман [Текст] / Г. М. Куликова. - Москва : Эксмо, 2014. - 314 с.
 72. Куликова, Галина. Эрос пленных не берет: Роман [Текст] / Г. М. Куликова. - М.:  Эксмо, 2014. - 316 с.
 73. Леонов, Н. И. Афера /Николай Леонов, Алексей Макеев [Текст] / Н. И. Леонов. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 74. Леонов, Н. И. Убойна доза/ Николай Леонов, Алексей Макеев [Текст] / Н. И. Леонов. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 75. Логунова, Елена. Бонд, мисс Бонд:  Роман [Текст] / Елена Логунова. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с.
 76. Льюїс Клайв Стейплз Хроніка Нарнії. Остання битва [Текст] / Льюїс Клайв Стейплз. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 256 с.
 77. Льюїс Клайв  Стейплз Хроніка Нарнії. Принц  Каспіан [Текст] / Льюїс Клайв  Стейплз. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного  Дозвілля", 2013. - 256 с.
 78. Льюїс  Клайв  Стейплз Хроніки  Нарніїї. Кінь і його хлопчик [Текст] /   Льюїс  Клайв  Стейплз. - Харків : Книжковий  Клуб " Клуб Сімейного  Дозвілля", 2014. - 256 с.
 79. Лукащук, Христина. Курва : Роман [Текст] / Христина Лукащук. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. - 240 с.
 80. Медобори. Альманах, № 9 [Текст]. - Хмельницький : Видавець ПП Цюпак А.А., 2015. - 236 с.
 81. Миронова, Наталья. Тень доктора Кречмера:  Роман [Текст] / Н. А. Миронова. - Москва : Эксмо, 2012. - 544 с.
 82. Мураками, Харуки. Призраки Ленсингтона [Текст] / Харуки Мураками. - Москва : Эксмо, 2013. - 160 с.
 83. Наливана В. Англійська млва для малюків від 2 до 5 років. Вид 2-е доповн. [Текст] / Наливана В. - К.:  Країна Мрій, 2014. - 94 с.
 84. Парнов, Еремей. Лареу Марии Медичи: Роман [Текст] / Еремей Парнов. - Х.: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 496 с.
 85. Плачинда, Сергій. Лебедія. Скарб Полуботок [Текст] / Сергій Плачинда. - Київ : ФОП  Стебеляк  О.М., 2013. - 192 с.
 86. Робски Оксана Эта- Тета: Роман [Текст] / Робски Оксана. - М. : Астрель, 2009. - 316 с.
 87. Робертс Нора Огнепоклонники: Роман [Текст] / Робертс Нора. - М.:  Эксмо, 2009. - 448 с.
 88. Робертс Нора Сердце океана [Текст] / Робертс Нора. - М.:  Эксмо, 2013. - 416 с.
 89. Робертс, Нора Просто будь рядом [Текст] / Робертс, Нора. - М.:  Эксмо, 2013. - 508 с.
 90. Робертс  Нора Драгоценности  солнца [Текст] / Робертс  Нора. - М.: Эксмо, 2013. - 384 с.
 91. Робертс Нора Сокровище влюбленных [Текст] / Робертс Нора. - М.: Эксмо, 2014. - 512 с.
 92. Робертс  Нора Сегодня  вечером и всегла [Текст] / Робертс  Нора. - М.: Эксмо, 2014. - 320 с.
 93. Робертс Нора  Ясновидящая [Текст] / Робертс Нора. - М.: Эксмо, 2014. - 544 с.
 94. Робертс  Нора Мисс совершенство [Текст] / Робертс  Нора. - М.: Эксмо, 2014. - 380 с.
 95. Робертс Нора Прыжок пумы [Текст] / Робертс Нора. - М.:  Эксмо, 2014. - 608 с.
 96. Робертс  Нора Неоконченный маршрут [Текст] / Робертс  Нора. - Москва : Эксмо, 2014. - 634 с.
 97. Робертс Нора Родная кровь [Текст] / Робертс Нора. - М.:  Эксмо, 2014. - 512 с.
 98. Рой  Олег Охота Снежной королевы: Роман [Текст] / Рой  Олег. - М.:  Эксмо, 2014. - 320 с.
 99. Романова, Галина. Завтра не наступит никогда: роман [Текст] / Г. В. Романова. - М.:  Эксмо, 2014. - 316 с.
 100. Романчук, Леся Чотири дороги за обрій.Книга сьома [Текст] / Романчук, Леся. - Тернопіль : Навчальна  книга- Богдан, 2008. - 272 с.
 101. Романчук, Леся Чотири дороги за обрый. Книга восьма. [Текст] / Романчук, Леся. - Тернопіль : Навчальна  книга -Богдан, 2008. - 254 с.
 102. Романчук, Леся. Чотири дороги назустріч.Книга друга. [Текст] / Леся Романчук. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2010.
 103. Романчук, Леся. Чотири дороги назустріч. Книга четверта. [Текст] / Леся Романчук. - Тернопіль : Навчальна  книга- Богдан, 2010. - 286 с.
 104. Романчук, Леся Чотири дороги назустріч. Книга третя. [Текст] / Романчук, Леся. - Тернопіль : Навчальна  книга - Богдан, 2010. - 256 с.
 105. Романчук, Леся. Чотири дороги за обрій. Книга пята. [Текст] / Леся Романчук. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. - 256 с.
 106. Руснак, І. Є. Український фольклор: навчальний посібник. [Текст] / І. Є. Руснак. - К.: : ВЦ "Академія", 2012. - 304 с.
 107. Самаров, Сергей. Лучше умереть в бою [Текст] / С. В. Самаров. - М.:  Єксмо, 2014. - 349 с.
 108. Самаров, Сергей Красные волки [Текст] / Самаров, Сергей. - М.:  Эксмо, 2014. - 317 с.
 109. Сергієнко, Анатолій. Хто вбив пана Штима? Швидко промайнути. Повісті. [Текст] / А. Сергієнко. - Тернопіль : Богдан, 2011. - 480 с.
 110. Слоньовська, Ольга. Дівчинка на кулі: роман [Текст] / Ольга Слоньовська. - Х.:  Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2012. - 400 с.
 111. Соболева, Лариса Это  знал только Бог: роман. [Текст] / Соболева, Лариса. - М. : АСТ, 2014. - 350 с.
 112. Соболева , Лариса Принцесса- чудовише: роман. [Текст] / Соболева , Лариса. - М.:  Эксмо, 2009. - 353 с.
 113. Солнцева, Наталья. В горах  ближе к небу: роман. [Текст] / Наталья Солнцева. - М.:  АСТ, 2013. - 318 с.
 114. Солнцева, Наталья. Легкие шаги в Океане: роман. [Текст] / Наталья  Солнцева. - М.:  АСТ, 2014. - 318 с.
 115. Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків. [Текст]. - Донецьк : ТОВ  "ВКФ "БАО", 2009. - 640 с.
 116. Степула, Надія  Анабазис [Текст] / Степула, Надія. - К.:  Ярославів Вал, 22-11. - 224 с.
 117. Стил, Даниєла Отныне и вовек [Текст] / Стил, Даниєла. - М.:  Эксма, 2014. - 544 с.
 118. Тамоников, Александр. Мститель [Текст] / А. А. Тамоников. - М.:  Эксмо, 2013. - 413 с.
 119. Таланов, Олег. Русско-турецкий разговорник [Текст] / О. С. Таланов. - К.:  Арий, 2014. - 192 с.
 120. Таланов, Олег. Русско-английский разговорник. 4-е изд. испр. [Текст] / О. С. Таланов. - К.:  Арий, 2014. - 224 с.
 121. Таланов, Олег. Русско-итальянский  разговорник. 3-е изд. [Текст] / О. С. Таланов. - К.: Арий, 2011. - 192 с.
 122. Таланов, Олег. Українсько-польський розмовник. 4-е вид. [Текст] / О. С. Таланов. - К.:  Арій, 2014. - 224 с.
 123. Харпер, Карен Королева: романы. [Текст] / Харпер, Карен. - Харьков, Белгород: : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2012. - 624 с.
 124. Шандернагор, Франсуаза Селена. Кольцо Клеопатры: роман. [Текст] / Шандернагор, Франсуаза. - Харьков, Белгород:  ООО Книжный Клуб " Клуб Семейного Досуга", 2014. - 432 с.
 125. Шахов, Максим. Морской бой [Текст] / М. А. Шахов. - М.:  Эксмо, 2013. - 320 с.
 126. Шахов, Максим. Японская пытка: роман. [Текст] / М. А. Шахов. - М.:  Эксмо, 2014. - 348 с.
 127. Шахов, Максим. Дьявольский остров [Текст] / М. А. Шахов. - М.: Эксмо, 2014. - 352 с.
 128. Швайкерт, Ульрике. Наследники ночи. Парящие во тьме: роман. [Текст] / Ульрике Швайкерт. - Харьков, Белгород: : Книжный Коуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 576 с.
 129. Шилова, Шилова. Хочется кричать, или  Одним разбитым сердцем стало больше: роман. [Текст] / Ю. В. Шилова. - М.: АСТ, 2013. - 318 с.
 130. Шилова, Юлия. Игра вслепую, млм Был бы  миллион в кармане: роман. [Текст] / Ю. В. Шилова. - М.:  АСТ, 2013. - 318 с.
 131. Шилова, Юлия. Нечего терять, или Мужчину делает женщина: роман. [Текст] / Ю. В. Шилова. - М.:  АСТ, 2014. - 319 с.
 132. Шилова, Юлия. В душе февраль, или Мне нечего терять, кроме счастливого случая: роман. [Текст] / Ю. В. Шилова. - М.:  АСТ, 2014. - 318 с.

 

Різне

 1. Андреев В.С., Преображенский А.Б. Теплицы  и парники на приусадебном участке. Конструкция , монтаж [Текст] / Андреев В.С., Преображенский А.Б. - Москва : ООО ИКТЦ "ЛАДА", 2013. - 256 с.
 2. Витале, Джо. Фактор притяжения. 5 шагов к финансовому ( и не только) благополучию [Текст] / Джо Витале. – Москва : Издательство КРОН ПРЕСС, 2011. - 208 с.
 3. Витале, Джо. Руководство к жизни, которое вам забыли выдать при рождении [Текст] / Джо Витале. - Москва, ООО Издательство "София", 2011. - 224 с.
 4. Гребельський, Сергій. Дума про Наума [Текст] / С. Гребельський. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2015. - 56 с.
 5. Гурнакова, О. М. Щасливе імя для дівчинки [Текст] / О. М. Гурнакова. - Донецьк : ТОВ "ВКФ БАО", 2010. - 320 с.
 6. Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту: Навчальний посібник [Текст] / Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. - Київ : Каравела, 2013. - 304 с.
 7. Духовна культура особистості: навчальний посібник: вид 2-е, допов./ За ред. Д.В.Чернілевського. [Текст]. - Вінниця : АМСКП, 2010. - 460 с.
 8. Заплетніков І.М., Мирончук В.Г., Кудрявцев В.М. Експлуатація  і обслуговування  технологічного обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник. [Текст] / Заплетніков І.М., Мирончук В.Г., Кудрявцев В.М. - Київ : "Кафедра" , "Центр учбової літератури", 2012. - 344 с.
 9. Истархов, В.А. Кобр. Шифр Мертвая вода [Текст] / В.А. Истархов. - Москва : "Русская правда", 2005. - 156 с.
 10. Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів: Навч. посібник і хрестоматія в 2 т. Т.2  / В.І.Лубський, А.Є. Харьковщенко, Т.Г.Горбаченко, М.В. Лубська [Текст]. - Київ : "Центр учбової  літератури", 2014. - 336 с.
 11. Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів:Навчальний посібник і хрестоматія в 2 т. Т.1. / В.І. Лубський, А.Є. Харьковщенко, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська [Текст]. - Київ : " Центр учбової літератури2, 2014. - 448 с.      
 12. Канигін Юрій, Кушенець Василь Біблія і наука: в минулому, сьогоденні та майбутньому. [Текст] / Канигін Юрій, Кушенець Василь. - Київ : Арій, 2010. - 336 с.
 13. Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид. випр. і доп. [Текст] / Т. М. Лисянська. - Київ : Каравела, 2012. - 264 с.
 14. Лихолат С.М.,  Гапій  І.Б. Єтика бізнесу: Навчальний посібник [Текст] / Лихолат С.М.,  Гапій  І.Б. - Київ : Знання, 2013. - 367 с.
 15. Лукашевич М.П., Шандор Ф.Ф. Соціологія  Сім’ї: Підручник [Текст] / Лукашевич М.П., Шандор Ф.Ф. - Київ : Знання, 2013. - 223 с.
 16. Мортенсон, Грег. Три чашки чая.Реальная история человека, который смог изменить мир/ Грег Мортисон, Дэвид Оливер Релин [Текст] / Грег Мортенсон. - Москва : Эксмо, 2013. - 444 с.
 17. Москалець, В. П. Психологія особистості:  Навчальний посібник [Текст] / В. П. Москалець. - Київ : "Центр учбової   літератури", 2013. - 262 с.
 18. Нострадамус.Великие пророчества. [Текст]. - М.:  ООО "Дом Славянской  книги", 2011. - 320 с.
 19. Оболенська І.І., Сургай Л.С., Шевелюк С.Б. Історія перукарської справи: Підручник. У 3кн.  Кн.1: Історія перукарської справи / за заг. ред. В.Ф.Орлова [Текст] / Оболенська І.І., Сургай Л.С., Шевелюк С.Б. - К.:  Грамота, 2006. - 346 с.
 20. Олійник, Ольга. Основи ораторської майстерності: навчальний посібник. [Текст] / О. Б. Олійник. - К.:  Кондор, 2010. - 181 с.
 21. Остапенко Н.М., Симоненко Т.В., Руденко В.М. Технологія сучасного уроку рідної мови: Навчальний посібник [Текст] / Остапенко Н.М., Симоненко Т.В., Руденко В.М. - К.:  Видавничий центр "Академія", 2011. - 248 с.
 22. Пащенко М.І., Красноштан І.В. Педагогіка: Навчальний посібник [Текст] / Пащенко М.І., Красноштан І.В. - К.:  "Центр учбової літератури", 2014. - 228 с.
 23. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Основи науково-дослідної роботи: Навчальний посібник [Текст] / Палеха Ю.І., Леміш Н.О. - К.:  Видавництво Ліра-К, 2013. - 336 с.
 24. Плазовська  Л.В. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін: Навчальний посібник. [Текст] / Плазовська  Л.В. - К.:  Кондор-Видавництво, 2013. - 258 с.
 25. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Підручник [Текст] / Поніманська Т.І. - К. :  Академвидав, 2013. - 464 с.
 26. Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. Законы мироздания  или основы существования Божественной Иерархии. Том 1. [Текст] / Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л. - Москва : Амрита-Русь, 2014. - 687 с.
 27. Секлитова Л.А., Стрельникова  Л.Л. Законы мироздания или основы существования Божественной Иерархии. Том 2. 6-е изд.  исправленое. [Текст] / Секлитова Л.А., Стрельникова  Л.Л. - Москва : Амрита, 2014. - 672 с.
 28. Скарбниця народної мудрості.  Свята, традиції,  прислівя, приказки / авт. укл. О.В.Лаврик. [Текст]. - Х. : Аргумент Принт, 2012. - 256 с.
 29. Соціальна педагогіка: навчальний  посібник. [Текст] / за ред. О.В. Безпалько., К.:  Академвидав, 2014. - 312 с.
 30. Соціальна політика: навчальний посібник/ за заг. ред. В.М.Пічі та Я.Б. Турчин.- 2-е вид. випр. і доповн. [Текст]. - Львів : "Новий Світ- 2000", 2014. - 318 с.
 31. Ткалич, М. Г. Гендерна психологія: навчальний посібник [Текст] / М. Г. Ткалич. - К.:  Академвидав, 2011. - 248 с.
 32. Українське застілля: 1000 страв, напоїв, тостів, розваг/ укладач  С.А.Мірошниченко. [Текст]. - Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2011. - 416 с.
 33. Хей, Луиза  Сила внутри  вас. Как преодалеть жизненные трудности [Текст] / Хей,Луиза. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 352 с.
 34. Чепмен, Гэри Любовь как образ жизни. [Текст] / Чепмен, Гэри. - М.: Эксмо, 2014. - 352 с.
 35. Шаповалов, Д. С. Найкращі футбольні клуби світу: енциклопедія для допитливих. [Текст] / Д. С. Шаповалов. - Х.:  Чайка, 2012. - 96 с.
 36. Шереметева, Г. Б. Энергия денег, или деньги в жизни человека.- 8-е изд. [Текст] / Г. Б. Шереметева. - Москва : Амрита-Русь, 2013. - 158 с.