Правила користування Хмільницькою районною бібліотекою

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування районною бібліотекою для дорослих розроблені на підставі типових правил користування бібліотеками в Україні у відповідності до Закону України « Про бібліотеки і бібліотечну справу», які поширюються на бібліотеки України незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. Правила користування розроблені відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідування, місця проживання, а а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування у формі: абонементу, читального залу, юнацького відділу, міжбібліотечний абонемент ( далі МБА).

2.2. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду, консультативну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи ( далі документ) з бібліотечного фонду, брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацьких рад.

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 3-7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх ( або копії) з інших бібліотек через МБА.

2.7 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з «Правилами користування бібліотекою», підписуютъ зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляру.У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен пові домити про це бібліотеку у місячний термін.
Підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред 'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. За кожний документ, одержаний на абонементі користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальною вартістю документу, яку визначає комісія з роботи з фондом. У разі пошкодження або втрати документу, одержаного через МБА, користувач за дом овленістю з бібліотекою- фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документу. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватись тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

4.ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов'язана :

4.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №534 від 05.06.1997 р.;

4.2 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

4.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів;

4.4 Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

4.5 Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких обєднань, клубів за інтересами;

4.6 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

4.7 Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.