select * from `hmlibrar_library`.`virt_book`,`hmlibrar_library`.`virta_book_type` where vb_type=vbt_id and vb_sub=1 and vb_virt = 50 order by vb_year,vb_id Галерея світлин

Світ, який не повинен загинути


Храм природи: рибі - вода,

птахам - повітря, звірині - ліси, степи, гори,

людині - Батьківщина.

Яремчук, І.Г., . Економіка природокористування / Яремчук, І.Г.. - К.: Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам"яті України", видавничий центр "Просвіта", 2000. - 431 c.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні питання економічного аспекту природокористування. Висвітлено сучасну еколого-економічну ситуацію в Україні, Головні об"єкти забруднення земельних та лісових ресурсів, водного та повітряного басейнів, мінерально-сировинні ресурси та їх вплив на навколишнє середовище.

Казімірова, Л.П., Юглічек, Л.С., Білик, Р.Г., . Екологічна освіта на Хмельниччині. Навчально-методичний посібник / Казімірова, Л.П., Юглічек, Л.С., Білик, Р.Г.. - Кам"янець-Подільський: Абетка, 2001. - 180 c.

Посібник включає програму з екології для 6 класу "Чистому місту- чисте повітря", плани уроків та інші розробки з екологічної освіти, які базуються на активних та інтерактивних методах навчання.

Стецюк, В., Романчук, С., Щур, Ю., Дмитрук, О. та ін., . Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія / Стецюк, В., Романчук, С., Щур, Ю., Дмитрук, О. та ін.. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. - 259 c.

У виданні висвітлено особливості довкілля одного із найбільш урбанізованих регіонів України - її столиці м. Києва. Місто змальоване як екосистема минулого, сьогодення і майбутнього.

Перлина Криму / Ю. Іванченко. - К.: ТОВ "Спалах", 2002. - 160 c.

Фотокнига (українською, російською та англійською мовами). Це подарункове видання мовою художньої фотографії розповідає про цей чарівний край - про його архітектуру, про численні палаци, з якими пов"язані легенди і перекази, про чудову природу Криму.

Чайка, В.Є., Чайка В.В., . Екологія / Чайка, В.Є., Чайка В.В.. - В.: "Книга-Вега", 2002. - 408 c.

В книзі висвітлено основні концепції, поняття, проблеми та питання сучасної екології. Особливу увагу приділено радіоекології, результатам впливу людини на біосферу; даються аналіз та рекомендації щодо екологічно-раціональної діяльності людини, економічних питань.

Ве Мир природа. Все, что вы хотите знать о природе на нашей планете / Сендерова, Н.. - Москва.: "Астрель" АСТ, 2003. - 375 c.

В енциклопедії розповідається як живуть люди в різнихї країнах світу. Про історію, географію, флору і фауну, звичаї та релігію, політику і економіку 200 країн світу.

Богобоящий, В.В., Курбанов, К.Р., Палій, П.Б., Шмандій, В.М., . Принципи моделювання та прогнозування в екології / Богобоящий, В.В., Курбанов, К.Р., Палій, П.Б., Шмандій, В.М.. - Київ: Центр навчальної літеретури, 2004. - 216 c.

Розглянуто основні принципи та методи моделювання й види  моделей, що застосовуються в екології для вирішення задач експертної оцінки та прогнозування стану навколишнього середовища.

Мусієнко, М.М., Серебряков, В.В., Брайон, О.В., . Екологія: Тлумачний словник / Мусієнко, М.М., Серебряков, В.В., Брайон, О.В.. - К.: Либідь, 2004. - 376 c.

 Уміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології.

Карпов, Я.С., Кисельник, В.В., Кремень, В.Г., . Концепції сучасного природознавства / Карпов, Я.С., Кисельник, В.В., Кремень, В.Г.. - К.:Професіонал, 2004. - 496 c.

 У підручнику містяться матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до ХХ століття; систематизуються сучасні уявлення про фізичну, астрономічну та біологічну картину світу.

Добровольський, В.В., . Екологічні зання: Навчальний посібник / Добровольський, В.В.. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 304 c.

У навчальному посібнику викладено основи теорії екології та основи її розділів: соціо-, техно-, урбоекології з використанням системного підходу.

Екологічна енциклопедія: У 3 т. Т.1: А-Е / Толстоухов, А.В.. - К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2006. - 432 c.

В Енциклопедії представлено поняття загальної екології, а також її розділів. Великого значення у виданні  надано питанням охорони природи, раціонального природокористування, заповідній справі.

Світ-дивосвіт: Хрестоматія з природознавства / Школа, Н.М., Голубєва І.С.. - К.: Лелека, 2006. - 224 c.

У цій книжці подано чимало цікавих відомостей про свійських і диких звірів, відомих на території нашої країни.

Батлук, В.А., . Основи екології / Батлук, В.А.. - К.: Знання, 2007. - 519 c.

У підручнику викладено основні концепції екології, проаналізовано наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середовище.

Собко, В.Г., . Стежинами Червоної книги. - 2-ге вид., допов. / Собко, В.Г.. - К.: Урожай, 2007. - 280 c.

Розповідається про рідкісні та зникаючі види рослин, їхнє важливе народногосподарське значення, про причини їх зникнення та способи відновлення.

Мусієнко, М.М., Серебряков, В.В., . Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / Мусієнко, М.М., Серебряков, В.В.. - К.: "Знання", КОО, 2007. - 624 c.

 Пропонована книга - найбільш повний словник-довідник термінів і понять (понад 5000) у галузі екології та охорони природи.

Джигирей, В.С., . Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. - 5-те вид., випр. і доп. / Джигирей, В.С.. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2007. - 422 c.

 Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. 

Білоусько, О., Попович, М., . Україна: Природа. Традиції. Культура / Білоусько, О., Попович, М.. - К.: Балтія-Друк, 2008. - 100 c.

На сторінках ілюстративного видання представлена щедра природа, багата архітектура, звичаї, традиції, обряди талановитого українського народу.

Цеханська, О.Ф., Стрєлков Д.Г., . Україна. Живий світ / Цеханська, О.Ф., Стрєлков Д.Г.. - Х.: Видавництво "Ранок", 2008. - 128 c.

Багата та різноманітна природа України. Рослини надають кожному з її ланшафтів неповторної своєрідності. Її мальовничі гори, квітучі долини, гісті ліси і широкі ріки населені цікавими та рідкісними тваринами. Про їх життя та звички, про дбайливе ставлення до рідної природи розповідає ця енциклопедія.

Ходоренко, А.А., . Природа. Екологія: Для дітей середнього шкільного віку / Ходоренко, А.А.. - Х.: "ФОЛІО", 2008. - 315 c.

Це видання познайомить юних читачів з екологією - наукою, що вивчає взаємодію різних організмів як між собою, так і з навколишнім середовищем.

 У книзі розповідається про те, як саме закони екології працюють усередині живої природи, у взаєминах людини з природою, про те, що можна і потрібно, а що небезпечно робити в нашому спільному великому домі, що зветься Землю.

Гавриленко, О.П., . Екогеографія України: Навч. посіб. / Гавриленко, О.П.. - К.: Знання, 2008. - 646 c.

 У посібнику викладено основи геоекологічних знань, узагальнено і послідовно розкрито найголовніші положення сучасної екогеографії і геоекології. Висвітлено взаємозв"язок рослинних, тваринних організмів і людини як між собою, так і з навколишнім середовищем, найважливіші природні процеси на планеті Земля.

Корсак, К.В., Плахотнік, О.В., . Основи сучасної екології: навч. посіб. / Корсак, К.В., Плахотнік, О.В.. - К.: ДП "Вид. дім " Персонал", 2009. - 408 c.

У навчальному посібнику запропоновано і обгрунтовано цілком реальний шлях ліквідації загроз існуванню людства та забезпечення його стійкого розвитку, який спирається на створення і розумне використання нано-, піко- і фермотехнологій.

Сільськогосподарська екологія: Навч. посіб. для ВНЗ / Головко, В.О., Злотіна, А.З., Мєшкова В.Л.. - Х. : Еспада, 2009. - 624 c.

Вперше розглянуто всі основні проблеми сільськогосподарської екології. Особливу увагу приділено вирішенню екологічних проблем рослинництва і тваринництва шляхам подолання екологічної кризи в галузі сільського господарства.

Губарець, В.В., Падалка, І.А., . Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / Губарець, В.В., Падалка, І.А.. - К. Техніка, 2009. - 320 c.

Викладено найважливіші аспекти сучасного стану навколишнього природного середовища, показано суть боротьби за збереження довкілля в Україні. Детально аналізуються факти недбалого ставлення людини до рослинного і тваринного світів.

Бедрій, Я.І., Білінський, Б.О., Івах, Р.М., Козяр, М.М., . Промислова екологія. Навчальний посібник, Видання 4-е, перероблене / Бедрій, Я.І., Білінський, Б.О., Івах, Р.М., Козяр, М.М.. - К.: Кондор, 2010. - 374 c.

 Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підпиємств з навколишнім середовищем.

Скляренко, В.М., Панкова, М.О., . Природа рідного краю: Для дітей середнього шкільного віку / Скляренко, В.М., Панкова, М.О.. - Х.: Основа, 2011. - 319 c.

У книжці розповідається про природу нашого спільного дому - України. На її сторінках читач знайде найрізноманітнішу інформацію про тваринний та рослинний світ нашої країни, про її географічні та кліматичні особливості.